Брой 51 (2306), 16-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

Стратегията на ЕС за МСП - една година предизвикателства и възможности


Стратегията на ЕС за МСП, разработена от Европейската комисия и публикувана точно преди една година, има за цел да помогне  малките предприятия да направят преход, да намалят регулаторната тежест и бюрокрацията, да подкрепят достъпа до пазара и до финансиране.

Пандемията COVID-19 обаче застрашава жизнеспособността на европейските МСП поради сериозни смущения в световните вериги на доставки, ограниченията при транспортиране и пътуване, както и заради срива в потреблението и доверието на потребителите.

В рамките на онлайн събитие, проведено през миналата седмица и посветено  на стратегията на ЕС за МСП - предизвикателства и възможности, Европалати, съвместно с Комитета на регионите, направи преглед на постиженията на стратегията през предходните 12 месеца, на фона на кризата и процеса на възстановяване.

В дискусията участваха представители на Европейския  парламент, Европейската комисия и Европалати.

Жилберт Стимффлин, съпредседател на Комитета за МСП и икономическа политика на Европалати, подчерта, че европейските МСП са засегнати най-тежко от кризата, изправени пред логистични проблеми, ограничения на производителността и спад на търсенето поради мерки за блокиране, плюс спад на доверието на потребителите. Той припомни, че предприятията се нуждаят от време за възстановяване и че интервенциите на политиката на ЕС трябва да бъдат специално насочени към МСП, вместо да се приемат като универсални.

В тази връзка заместник-генералният директор на ГД „Вътрешен пазар“ Хуберт Гамби Гамшел, подчерта ролята, която Европейската комисия има за бързо насочване на финансова подкрепа към МСП, за да засили тяхната устойчивост на кризата и да увеличи техния потенциал за дългосрочна конкурентоспособност, растеж и създаване на работни места. Комисията счита, че мерките за повишаване на заетостта, както и сближаването във възходяща посока, подкрепени  чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, ще дадат нов тласък на стратегията за МСП чрез инвестиции в областта на околната среда и цифрови инициативи.

Евродепутатът Жосиан Кътхар се съсредоточи върху действията на Парламента за наблюдение и повишаване на видимостта на стратегията за МСП в по-широкия контекст на икономическо възстановяване на Европа. МСП са изправени пред трудности и дори пред несигурност. Стратегията, която беше публикувана преди година, е остаряла и следва да бъде адаптирана към новата реалност. Тя изрази съжаление, че 18 месеца след влизането в Комисията все още не е назначен представител на ЕС за МСП , роля, която несъмнено би могла да засили акцента върху систематичното и последователно прилагане на принципа "Мисли първо за малките предприятия" и да включи съгласувания и ориентиран към бъдещето подход.

Еди ван Хийум, докладчик по становището на Комитета на регионите относно стратегията за МСП, подчерта, че местните и регионалните органи са в най-добра позиция да разработват и координират политики за МСП, съобразени с конкретните регионални специфики, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от региона. Европейските и националните стратегии следва да имат като водещ принцип следното: изграждане на капацитет на регионално равнище, свързване на стратегическите приоритети с наличното финансиране и тяхното съответствие с потребностите на МСП на място.

Волфганг Гренке, съпредседател на Комитета за МСП и икономическа политика на Eвропалати, припомни също така, че е важно да се назначи бързо пратеник на МСП в ЕК, за да се гарантира, че принципът "мисли първо за малките" се прилага във всички законодателни актове на ЕС и във всички дирекции на Комисията. Освен това, той посочи, че ЕС трябва да гарантира целостта на единния пазар, като премахне останалите необосновани пречки,  като избягва създаването на нови, с по-добро прилагане на съществуващото законодателство и стимулиране на инвестициите в МСП чрез модернизиране на правилата за държавните помощи.

Майкъл Мърфи, председател на Комисията за икономическа политика на Комитета на регионите, в заключение отбеляза, че МСП винаги са били гръбнакът на икономиката на ЕС и сега са „в окото на бурята“. Жизненоважно е всички МСП да получат финансова подкрепа, от която толкова много се нуждаят, за да бъдат двигател на възстановяването. Той призова за истинско партньорство между европейските, националните, регионалните и местните органи и създателите на политики за
безпроблемно изпълнение на плана за възстановяване на ЕС, който да бъде от полза за МСП и местните общности.

В присъствието на над 200 участници в дискусията се открои жизненоважната роля, която европейските търговско-промишлени палати ще играят в процеса на възстановяване. Според европейските палати един координиран политически отговор на европейско, национално и регионално равнище ще трябва да премине от първоначалния си акцент върху оцеляването на малките предприятия в краткосрочен план, към средносрочен и дългосрочен подход, основан на устойчивостта, благодарение на технологиите и въз основа на иновациите във възходяща посока, интернационализацията и икономическия растеж. Европейските палати са решени да работят съвместно с институциите на ЕС, за да помогнат на МСП при постигането на тези цели.

---------

Онлайн събитието "Стратегия за МСП на ЕС - една година предизвикателства и възможности" се проведе през миналата седмица, организирано съвместно от Eвропалати и Комитета на регионите, и модерирана от Бен Бътърс, изпълнителен директор на Eвропалати.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Удължаване на мерките „60/40“ и "Запази ме" Още
Среща между АОБР и ВМРО
Поредна среща на работодателите с партии и коалиции, за които социологическите проучвания дават шанс за участие в следващия парламент Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Стратегията на ЕС за МСП - една година предизвикателства и възможности
Дискусия с участие на представители на Европалати и европейски институции Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП определи на областно ниво бизнесите, в които работещите могат да получат компенсации по мярката „Запази ме“
НСИ: През 2020 г. броят на безработните е нараснал с 18.1%
Икономически активните българи на възраст 15 - 64 години са 72.2% от населението на същата възраст Още
ТУРИЗЪМ
Единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите обекти
За всички видове туризъм: морски, планински, културен, здравен, селски, винен, еко... Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова стратегия на ISO до 2030 г.
Амбициозна времева рамка в отговор на екологичните и човешките предизвикателства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план по „Хоризонт Европа“ 2021-2024 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
B2B срещи с турски производители, онлайн, 23-26 март 2021 г.
Виртуално изложение на индийски инженерингови продукти
29 март-10 април 2021 г. Още