Брой 75 (2081), 16-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата


Фонд на фондовете работи активно, за да представи възможни мерки за справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза с общественото здраве. Основната роля на Фонда е да прилага финансови инструменти в страната, чрез инвестиции с европейски и частни средства под формата на финансови инструменти (ФИ).

Финансовите инструменти по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) представляват специализирани схеми за финансиране, в които Фонд на фондовете предоставя средства чрез финансови посредници и банки, под формата на гаранции, кредити и дялови инвестиции на различни целеви групи крайни получатели.

Като комбинация между публичен и частен ресурс и инициатива, смисъла на инструментите се засилва още повече, в ситуацията в която държавата се опитва да отговори на огромен брой съществени предизвикателства чрез преразпределяне на общия ни ограничен ресурс. При текущите извънредни обстоятелства, насочваме усилията си приоритетно в три основни направления, които считаме, че ще имат силен положителен ефект и ще подпомогнат бързото възстановяване на икономиката.

На първо място, структурираме изцяло нов гаранционен продукт, за предоставяне на ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнатите от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др.

Фонд на фондовете ще предостави на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лева в рамките на настоящата година.

Те ще послужат предимно за оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, като временна мярка за подпомагане на предприятията в периода на икономическа несигурност и рязко свиване на дейността им.

Целта ни е кредитите да бъдат предоставени без допълнителни административни тежести за кандидатстващите фирми, при възможно най-облекчени условия. Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за предприятия, запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата.

В допълнение, се предвижда удължен гратисен период по главницата, както и възможност за гратисен период  по лихвите за периода на кризата, която се обсъжда с отговорните институции.

На второ място, Фонд на Фондовете има вече действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи  предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от 6 месеца).

Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история. Целта на инструмента е запазване на заетостта, чрез подкрепа на малки частни бизнеси, включително и такива от самонаети лица.   

Наличният към момента ресурс за тази мярка е общо 24 милионна лева, с възможност за предоставяне на допълнителни средства при бързо изчерпване на ресурса. Инструментът е действащ и кредитите се предоставят през нашите финансови посредници с капацитет и клонова мрежа във всички 28 области на България.

Предприятията, които отговарят на условията биха могли да получат до 50 000 лева кредит за оборни средства и инвестиции при по-облекчени условия и по-ниски от пазарните лихви.

По линия на този инструмент сме в преговори с ресорното министерство, а именно Министерство на труда и социалната политика, като стремежът ни е опростяване на условията за кандидатстване, разширяване на обхвата на фирми, които биха могли да получат финансиране, както и възможността за предоставяне на безлихвени кредити. 

На трето място, работим за увеличаване на гъвкавостта на останалите си инструменти, които вече са на пазара.

Ресурсът в сферата на рисковите инвестиции чрез дялове в стартиращи и иновативни предприятия, който е наличен на пазара, възлиза на 150 млн. лева. Този инструмент е предназначен за подкрепа на компании с потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата, особено в ключови сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии,  фармация, фин тех, където това може да донесе добавена стойност. С оглед на факта, че стартиращите и бързо-растящите фирми са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към ускоряване на инвестициите и облекчаване на условията.

В допълнение, Фонд на Фондовете ще продължи както и до сега да финансира общини и други проекти насочени към облагородяване на градската среда с ресурс от 418 млн. лева наличен през фондовете за градско развитие. Тази подкрепа в помощ на българските общини за инфраструктурни проекти, спортни съоръжения, културни и туристически обекти, развитието на икономически зони, е ключова за икономиката в момент на криза, предвид липсата на алтернативи за пазарно финансиране. Стремежът е обхвата на този инструмент да бъде разширен с в посока на възможност за оборотно финансиране, включително и към най-засегнатите сектори от кризата като туризъм и транспорт.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от Председателя на Българската търговско-промишлена палата
Писмо на ЕВРОПАЛАТИ до лидерите и институциите на Европейския съюз
Позиция, подкрепена от БТПП, относно необходими действия за справяне с влиянието на кризата от COVID-19 Още
Примери за положителна интеграция на пазара на труда
Споделените истории от различни европейски страни ще бъдат обединени в сборник Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Уебинар: Преструктуриране на бюджета в условия на криза и контрол на изпълнението
Покана от Българската асоциация на управленските консултантски организации Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Европейска пътна карта за постепенна отмяна на противоепидемичните мерки
Установява основни принципи, отчитайки, че всяка държава има свои особености Още
Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата
Структурира се изцяло нов гаранционен продукт за предоставяне на ликвидна подкрепа на МСП Още
Мнението на експерта: Как икономиката може да излезе от кризата след пандемията?
Емил Попов, консултантска група Kreston BulMar, член на УС на БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Предлага Министерството на труда и социалната политика Още