Назад

Лидерите на B7 и L7 отправят съвместен призив към министрите на труда и заетостта на G-7


Преди министерската среща на Г-7, която се проведе на 24 май във Волфсбург, Долна Саксония, работодателите и работниците излязоха със съвместно изявление.

Business 7 (B7) и Labour 7 (L7) категорично осъждат агресията на Русия срещу Украйна. Призовават лидерите на Г-7 да допринесат за разрешаването на този конфликт в съответствие с Хартата на ООН, защита на населението и отворени хуманитарни коридори.

Във времена на голяма несигурност B7 и L7 призовават за икономическо възстановяване, свързано със създаване на нови работни места. „Работим заедно за приемане на ефективни стратегии и подходящи политически отговори за справяне с многостранните предизвикателства и трансформации, през които преминава светът на труда“, се посочва в изявлението.

Г-7 следва да ускори глобалната защита на климата и околната среда чрез тясно международно сътрудничество. Това следва да се съсредоточи върху нови инвестиции в инфраструктура, активни политики на пазара на труда за засегнатите работници и мерки за подкрепа на предприятията. Г-7 следва да проведе допълнителни оценки на въздействието върху заетостта, за да предвиди и планира промяна.

„Призоваваме Г-7 да работи за справедлив преход за света на труда, като включи и стратегии, свързани със заетостта, подкрепата за бизнеса, развитието на уменията и социалната закрила в техните национални измерения в рамките на Парижкото споразумение и да включи изцяло социалните партньори в проектирането и изпълнението по тези въпроси“, заявяват от B7 и L7.

Работодатели и работници се ангажират с Отговорно бизнес поведение в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Насоките на ОИСР и Декларацията на МОТ за мултинационалните предприятия (MNE Declaration).

B7-L7 призовават държавите от Г-7 също така да засилят иновативните подходи за колективни действия, като например фонд Vision Zero и Alliance 8.7. Тези иновативни подходи осигуряват ценен принос за постигане на ефективна промяна.

"Призоваваме Г-7 да приеме политики, които биха подготвили и подпомагали работодателите и работниците да успеят в прехода към цифровата икономика и да се възползват от нея. За тази цел е от решаващо значение да се засилят политиките за повишаване на квалификацията и уменията, цифровото образование и професионалното обучение и да се засилят инвестициите в публична цифрова инфраструктура, така че да се създадат възможности на пазара на труда и да се преодолее цифровото разделение", се посочва още в декларацията.

Очакваме действията на Г-7 за осигуряване на приобщаващ преход към цифрова икономика, който открива възможности за работа и създава ползи за всички, включително достоен труд за работниците на платформи. Експертната среща на Международната организация на труда (МОТ) през октомври относно икономиката на платформите и достойния труд ще даде важни насоки в това отношение.

Срещата на високо равнище на Г-7 се провежда в решаващ момент за изпълнение на ангажименти и цели, които насърчават мира, действията в областта на климата, траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж,  заетост и достоен труд за всички.