Препоръки и добри практики за използване на GS1 стандартен логистичен етикет


Стандартите GS1 са най-широко използваните във веригата на доставки в света и включват стандарти, насоки за тяхното използване, решения и услуги, създадени в процес на сътрудничество между заинтересованите фирми. Тяхното предназначение е да облекчат сложните логистични процеси, които често включват използването на различен вид транспорт (автомобилен, железопътен, въздушен и морски) и да отговорят на нуждите на различните участници по веригата на придвижване на стоките, като предоставят еднозначна, уникална, валидна в цял свят физическа идентификация на логистичните единици във вид на стандартен GS1 логистичен етикет. По този начин се създава важна предпоставка за оптимизиране на процесите и проследяване по веригите на доставка. Интересът към използването на хармонизиран подход за идентификация на пратки, валиден в Европа и цял свят, се увеличава и нараства броят на фирмите, които поставят такова изискване към своите партньори.

GS1 България в сътрудничество на GS1 Национални организации и заинтересовани групи от сектора на транспорта и логистиката разработиха Ръководство, което съдържа насоки за създаването на стандартен логистичен етикет. Ръководството е достъпно  ТУК