Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация


Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация.

Изменението на договора е правна възможност за страните, и е едно от възможните решения във всеки случай, за което е необходимо тяхното съгласие. Преценката дали са налице изискуемите от закона предпоставки винаги се извършва от възложителя за всеки отделен договор и съобразно относимите фактически обстоятелства, доколкото той носи отговорността за законосъобразното възлагане и изпълнение на обществената поръчка.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.