Назад

Иновационна дейност на предприятията през периода 2018 - 2020 година


През периода 2018 - 2020 г. 36.2% от предприятията с 10 и повече заети лица осъществяват иновационна дейност, като в сравнение с предходното изследване (2016 - 2018 г.) иновационната им активност се увеличава с 6.1 пункта (от 30.1 на 36.2%). Ръст се наблюдава както при предприятията в индустриалния сектор , така и при тези в сектора на услугите3 - съответно с 5.7 и 6.9 пункта. Това сочат публикуваните данни на Националния статистически институт.

Иновационната активност на предприятията в индустрията (41.0%) е по-висока, отколкото на предприятията, предоставящи услуги (31.5%). Най-голям е делът на иновационно активните предприятия в групата на големите предприятия (с 250 и повече заети лица) - 76.8%.

През 2020 г. оборотът на иновационно активните предприятия съставлява 58.4% от оборота, а заетите лица - 59.9% от заетите във всички предприятия. В 30.2% от иновационно активните предприятия повече от половината заети лица са с висше образование, докато в предприятията без иновационна дейност този дял е 17.3%. 1. Иновационна активност през периода 2018 - 2020 г. по икономически сектори и големина на предприятията (Проценти) Иновационно активни предприятия Оборот на иновационно активните предприятия Заети лица в иновационно активните предприятия Общо 36.2 58.4 59.9 Индустрия Услуги 41.0 31.5 72.5 46.6 62.5 56.4 10 - 49 заети лица 31.1 32.5 33.6 50 - 249 заети лица 50.5 51.8 53.0 250 и повече заети лица 76.8 80.5 80.0 През наблюдавания период 22.8% oт всички предприятия реализират продуктови иновации (нови или усъвършенствани стоки и услуги), а 25.8% внедряват нови или усъвършенствани бизнес процеси.

От предприятията с продуктови иновации най-голям е делът на тези, които през периода 2018 - 2020 г. реализират на пазара само нови или усъвършенствани стоки - 46.8%. Нови или усъвършенствани услуги предоставят 29.5% от предприятията, а едновременно нови или усъвършенствани стоки и услуги - 23.7% (фиг. 3). Повече от половината (51.7%) oт предприятията с продуктови иновации реализират стоки или услуги, които са нови не само за тях, но и за пазара, т.е. не са били предлагани преди това от техните конкуренти.

През наблюдавания период предприятията осъществяват различни видове бизнес процесови иновации, като най-много от тях внедряват нови или усъвършенствани: · методи за производство на стоки и предоставяне на услуги - 14.0%; · методи за комуникация и обработка на информация - 12.5%; · методи за организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите, вземане на решения и управление на човешките ресурси - 11.0%; · бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други предприятия и организации - 10.5%.

За осъществяване на иновационната си дейност 22.1% от иновационно активните предприятия си сътрудничат с други предприятия, научни организации и други партньори. При големите предприятия (с 250 и повече заети лица) този дял е 37.1%. През 2020 г. 41.2% от оборота на иновационно активните предприятия е реализиран от продажби на чуждестранни клиенти, като 28.7% се дължи на клиенти от държави - членки на Европейския съюз, и на Европейската асоциация за свободна търговия, а 12.5% - на клиенти от други държави. Клиентите от България формират 58.8% от оборота на иновационно активните предприятия, докато при предприятията, които нямат иновационна дейност, този дял е по-висок - 70.9%.

Икономическата дейност в индустрията, в която има най-висок дял на иновационно активни предприятия, е „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ (70.9%). В сектора на услугите след „Научноизследователската и развойна дейност“ (НИРД), в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност, се нареждат дейностите в областта на информационните технологии (63.8%).