Брой 198 (1709), 17-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Има ли връзка между производителността на труда и заплащането?

Често повтаряна теза[1] е, че заплатите в България не следват ръста на производителността на труда и съответно работниците не получават заплащането, което заслужават. Рядко обаче тези изказвания са подкрепени с подходяща статистическа информация, а когато това се случва, те са на много високо ниво и се отнасят до цялата икономика на страната, което прикрива особеностите на по-ниско ниво(регионално или браншово).

По тази причина тук ще разгледаме данните за производителността на труда и равнището на заплащане в отделните икономически дейности според размера на предприятието. Налице са няколко алтернативни подхода за изчисляване на производителността на труда. Избраният тук е предпочитаният от Евростат[2] - брутна добавена стойност (БДС) на заето лице, тъй като заобикаля повечето допускания на другите подходи. Преди да разгледаме връзката между изменението в производителността и заплащането обаче, си струва да разгледаме дали има такава между номиналните им равнища.


Източник: НСИ, изчисления на ИПИ

Графика 1 доста ясно илюстрира отношението между работна заплата и производителност; линейната зависимост е особено валидна при относително ниските равнища на производителност и заплащане. С други думи, ниско производителните работници получават и ниски заплати, т.е. ниските възнаграждения в икономиката – там, където ги има, са обусловени най-вече от ниска продуктивност. Очаквано, част от икономическите дейности не се подчиняват на общата тенденция, но в повечето случаи това е „в полза“ на по-високо заплащане, а не на по-ниско – т.е. заплатите в тези дейности изглежда изпреварват производителността. Обратното е особено характерно за ИКТ дейностите и енергетиката, където добавената стойност на зает в общия случай е висока, заплащането - също, но пропорцията не отговаря на тази в останалите икономически дейности. Възможно обяснение за това разминаване между производителност и заплати би могло да се търси в дисбаланси между търсене и предлагане на кадри в съответните сектори – ако, например, кадрите са дефицитни, то е напълно възможно заплатите да изпреварват производителността.


Източник: НСИ, изчисления на ИПИ

Връзката между изменението в заплащането и изменението на производителността на труда в отделните икономически дейности далеч не е толкова ясна. В няколко от дейностите[3] средната производителност на зает намалява, макар и в повечето ръстът на заплатите да следва относително близко повишаването на производителността.  При динамиката огромно значение има стартовото равнище (базата) и съответно до каква степен заплатите са отговаряли на производителността тогава. Освен това трябва да се има предвид, че разглежданите тук дейности са относително широки като обхват на работещите в тях и докато част от работниците би могла да подобрява производителността си, това може да не се отнася за останалите.

Трябва да имаме предвид, че в някои икономически дейности изменението на минималната заплата е сред основните двигатели на повишаването на заплатите. На ниво държава обаче, тя (както и минималните осигурителни доходи) расте доста по-бързо от средната производителност на труда, което много вероятно е и причината за част от разминаванията, илюстрирани в горната графика.

В заключение, няма видима причина да се съмняваме в зависимостта между равнищата на производителността на труда и на брутното заплащане. Сигурно е и че тази връзка не разказва цялата история, но въпреки това е подходяща отправна точка на дебата около политиката на доходите и мерките, които трябва да бъдат предприемани за тяхното повишаване.

 


[1]Например, тук: https://www.mediapool.bg/srednata-zaplata-u-nas-raste-no-bez-vrazka-s-proizvoditelnostta-na-truda-news268371.html

[2]Виж https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_productivity

[3]Тук спадат добивът, както и големите ИТ фирми, благодарение на значителния ръст на заетостта в тях. 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР предлага промяна в чл. 164 от Кодекса на труда
Прецизиране на българската трудово-правна уредба, в т.ч. и в светлината на последната съдебна практика на Съда на ЕС Още
Предложение към президента Румен Радев за организиране на дискусионен форум
Намиране на решения за ускоряване на икономическия растеж Още
Успешно премина контролен одит на БТПП по ISO 9001:2015
Резултатите показват нормално функциониране на Системата за управление на качеството, без необходимост от коригиращи действия Още
БТПП е институционален партньор на годишната конференция на Bloomberg TV Bulgaria
„Промяната започва с всеки един от нас“ - водещ слоган на конференцията Още
Покана за Международна конференция "Online mediation"
15 ноември 2018 г. в Рамада хотел, София Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Има ли връзка между производителността на труда и заплащането?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана за участие в международно инженерингово изложение “International Engineering Sourcing Show”
14-16 март 2019г. в гр. Ченай, Индия, с възможност за финансиране от индийска страна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Експортен каталог на гр. Клайпеда, Литва
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско участие на Третото специализирано изложение „Форум туриндустрии“
14 - 17.11.2018, гр. Уфа, Р Башкортостан, РФ Още