Брой 226 (986), 23-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Предизвикателствата пред пазара на труда добиват по-ясен облик

Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика

И през третото тримесечие на 2015 г. българската икономика е продължила да създава работни места. Въпреки това под повърхността на добрите данни все по-ясно прозират проблеми, които застрашават по-нататъшния ръст на заетостта. 

Икономическата активност спира да нараства

Третото тримесечие на 2015 г. е първото от края на 2011 г. насам, в което икономическата активност на населението в работоспособна възраст (15-64 г.) не се увеличава спрямо предходната година. Това означава, че икономически активните лица (заети + безработни) представляват същия дял от населението в периода юли-септември 2015 г., както през юли-септември 2014 г. Основната разлика е в разпределението – в сравнение с миналата година по това време през третото тримесечие на 2015 г. заетите са с 42,8 хиляди повече, а безработните – с 89,5 хиляди по-малко[1].

Графика 1: Изменение на коефициента на икономическа активност на населението на възраст 15-64 г. на годишна база (2007-2015 г.), процентни пункта

Източник: ИПИ

Тази тенденция не означава, че безработицата ще спре да намалява, а заетостта – да расте, но предполага ограничения пред по-нататъшното подобрение.

Този извод се налага по три причини: увеличаване на относителния дял на дългосрочно безработните[2], намаляваща икономическа активност сред младежите и задълбочаващите се структурни характеристики на безработицата. Тъй като за структурната безработица писахме съвсем скоро, тук ще се концентрираме върху другите два проблема.

Все по-голям дял от безработните са дългосрочно безработни

Лицата, които са безработни от 2 и повече години, съставляват все по-голям дял от общия брой на безработните лица. Този дял се увеличава от 24% през третото тримесечие на 2010 г. до над 43% през третото тримесечие на 2015 г. Това предполага по-бавен преход на текущо безработните към заетост, освен ако не станем свидетели на увеличаване на търсенето за нискоквалифициран труд (какъвто в огромната си част предлагат дългосрочно безработните). Шансовете на дългосрочно безработните да си намерят работа зависят и от повишаването на минималната работна заплата до 420 лв. от 1 януари 2015 г. Ако едно лице не е могло да си намери работа при минимална работна заплата от 310 лв. през 2013 г. и 340 лв. през 2014 г., шансовете му да го стори при 420 лв. през 2015 г. не изглеждат особено обещаващи.

Графика 2: Дял на безработните по продължителност на безработицата (2007-2015 г.), %

Източник: НСИ

Икономическата активност на младежите е ниска, а заетостта е на дъното

Преди три месеца изведохме ниската икономическа активност сред младежите като една от основните пречки за по-бързо увеличаване на заетостта в страната. Ако върху данните от Графика 1 (за промяната на коефициента на икономическа активност в икономиката) наложим данните за промяната на активността на младежите, виждаме, че от третото тримесечие на 2013 г. до третото тримесечие на 2015 г. тяхната икономическа активност спира да следва общите тенденции и започва рязко да намалява, като единственото изключение е първото тримесечие на 2015 г. (най-вероятно заради програмите за младежка заетост).  

Графика 3: Изменение на коефициента на икономическа активност на населението на възраст 15-64 г. и 15-24 г. на годишна база (2007-2015 г.), процентни пункта

Източник: НСИ

Младежите са важна група в случая (и тяхната ниска икономическа активност е проблем), защото именно те би трябвало да са носители на „новото” на пазара на труда. Те, обаче, са единствената възрастова група на пазара на труда, в която заетостта намалява през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Графика 4: Изменение на коефициента на заетост в различните възрастови групи през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база, процентни пункта

Източник: НСИ

С други думи – широко прокламирания от МТСП спад на младежката безработица през последните година и половина се дължи не на това, че по-голяма част от младежите работят, а на намаляващата им икономическа активност (т.е. отказът им дори да търсят работа). Това се вижда и в данните за заетостта за предходни години. Второто и третото тримесечие на 2015 г. са най-слабите от 2006 г. насам по отношение на заетостта при младежите.

Графика 5: Коефициент на заетост при младежите (15-24 г.) по тримесечия (2006-2015), %

 

Източник: НСИ

Повишаването на младежката заетост и реинтеграцията на дългосрочно безработните на трудовия пазар са до известна степен уравнения с общ знаменател – наличието и качеството на образованието и покачващата се цена на труда. Въпреки че броят на дългосрочно безработните постепенно намалява, те съставляват все по-голям дял от хората, които все още са без работа. Младежите, от своя страна, на практика не участват в процеса на възстановяване на пазара на труда през последните две години.

Предвид прогнозите за по-бавен спад на безработицата след 2015 г., перспективите пред тези две групи не изглеждат обещаващи. Опитите на правителството да съчетае политиката за по-високи доходи с подкрепата на уязвимите групи на пазара на труда засега изглеждат обречени на провал.

 


[1] Разликата идва от спада в общия брой на населението в тази възрастова група поради негативните демографски тенденции. Всъщност, ако разгледаме населението на възраст над 15 г. като цяло (без горната граница от 65 г.), икономическата активност в страната дори спада с 0,3 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

[2] В случая разглеждаме дела на дългосрочно безработните от общия брой безработни, а не коефициентът на продължителна безработица, който НСИ публикува.

НОВИНИ ОТ БТПП
Отбелязване във Враца на 120-годишнината на Българската търговско-промишлена палата
Фирма от Вършец получи приза за новаторство, индустриален подем и социална отговорност, учреден на името на врачанския индустриалец Мито Орозов Още
Дискусия на тема „Финансовите инструменти за целите на кохезионната политика”
Евродепутати и бизнес обсъдиха новата правна рамка на финансовите инструменти за следващия програмен период Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар „Как да използваме актуалните възможности за подкрепа на иновациите по линията на ИСИС, ОПИК, ОПНОИР и ХОРИЗОНТ 2020”
Бонус за участниците - предоставяне на "Наръчник за подготовка на проекти по ХОРИЗОНТ 2020" Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Предизвикателствата пред пазара на труда добиват по-ясен облик
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информационното табло за транспорта в ЕС сравнява резултатите на държавите членки в 29 транспортни категории
България е на 23-та позиция Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира кандидати за бране на ягоди в Испания
През периода 16-18 декември 2015 г. в градовете Пловдив, Благоевград и София ще се проведат интервюта за работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство