Назад

ИСС прие Резолюция относно “Присъединяването на България към Еврозоната“Икономическият и социален съвет на Република България прие резолюция относно “Присъединяването на България към Еврозоната“. Тя е разработена по собствена инициатива.

В нея се заявява, че ИСС е единственият независим орган, който предостави на българското общество обективен анализ за влиянието от въвеждането на единната европейска валута върху доходите, инфлацията и икономическото развитие от юли 2022 г. на тема - „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“.

ИСС подчертава, че присъединяването към Еврозоната води до ускорена конвергенция на всички икономически индикатори на съответната държава в периода след нейното присъединяване.

Въвеждането на еврото е факта, което води до ограничаване на разходите за превалутиране на всички икономически субекти. Натрупаните статистически сведения на вече присъединили се към единната валута държави, показва че спестените средства на национално ниво възлизат на 0,5% от БВП на съответната страна. В случая на България, при прогнозен БВП за настоящата година от над 200 млрд. лева – става въпрос за намаление на транзакционните разходи на национално ниво с над 1 млрд.

ИСС обръща внимание, че към момента не се популяризират мерките, които институциите ще предприемат за предпазване на възрастните и уязвимите граждани от измами и престъпления, свързани с процеса на превалутирането. Не е достъпна широка информация за формите на институционален контрол.

Икономическият и социален съвет на Република България прие и становище на тема „Европейския семестър в България - предизвикателства и възможности“. В него ИСС настоява за институционализиране ролята на Икономическия и социален съвет на Република България като орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие по силата на закон, в подготовката и актуализацията на Националната програма за реформи, чрез задължение за представяне на ежегодно становище по НПР преди нейното утвърждаване и изпращане на Европейската комисия.

На дискусията участваха ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

По време на пленарната сесия беше приет и анализ на тема „Актуализиран анализ на демографското и социално-икономическото развитие на районите за планиране – резултати и актуално състояние“.

Пълният текст на документите може да откриете на https://esc.bg/