Назад

Европейската Комисия препоръчва действия за борба с фалшифицирането и за по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост


Европейската Комисия прие препоръка за борба с фалшифицирането, както офлайн, така и онлайн, и за подобряване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Препоръката, известна още като инструментариум на ЕС срещу фалшифицирането, има за цел да насърчи сътрудничеството между носителите на права, доставчиците на услуги и правоприлагащите органи, като същевременно насърчава най-добрите практики и използването на съвременни инструменти и технологии. Тя се състои от стратегически инициативи за борба с фалшифицирането и укрепване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост, като се определят специални инструменти за повишаване на устойчивостта и способността на дружествата да защитават по-добре своите нематериални активи, включително срещу киберкражби.

Ключовите действия, предложени от Комисията в нейната препоръка, включват:

Определяне на единно звено за контакт по въпросите на прилагането на ПИС и разширяване на използването на съществуващите инструменти, като например портала за прилагане на ИС, предоставен от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Насърчаване на подписалите Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки в интернет да търсят статут на доверен подател на сигнали съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, като по този начин се гарантира, че им се дава приоритет при подаването на уведомления за незаконно съдържание. Подписалите страни и доставчиците на услуги на други посредници се насърчават да участват в модернизирането на Меморандума за разбирателство.

Адаптиране на процедурите за противодействие на новите практики на фалшифициране, справяне с проблеми като огледални уебсайтове с динамични разпореждания, оптимизиране на обмена на информация в съдебните производства и осигуряване на подходящо обезщетение за вреди, включително материални и морални вреди.

Насърчаване на използването на алтернативно разрешаване на спорове за всички спорове в областта на интелектуалната собственост, като се предлага икономически ефективен и ефикасен вариант, особено за трансгранични спорове и МСП.

Да преразгледа и евентуално да увеличи максималните санкции за тежки престъпления срещу интелектуалната собственост.

Оправомощаване на органите за надзор на пазара за по-нататъшно откриване и борба с фалшифицирането.

Разработване на практики, насочени към по-бързо, по-евтино и по-екологично съхранение и обезвреждане на фалшификати.

Адаптиране на практиките в областта на ИС към ИИ и виртуалните светове, като се използва блокова верига за проследяване на веригата на доставки и системи за разпознаване на съдържание с цел откриване на фалшифициране и пиратски стоки.

Интегриране на съдържанието на ИС в националните програми за обучение и образование, особено в областта на правоприлагането и бизнес обучението.

Ключови инструменти, предложени от Комисията в нейната препоръка, особено насочени към МСП:

В рамките на Фонда за МСП — инициатива на Комисията, изпълнявана от EUIPO — нова услуга, наречена ваучер за прилагане на ИС за сканиране на ИС, възстановява разходите, направени от МСП, които търсят първоначален съвет от експерти за това как да упражняват правата си в случай на нарушение на ПИС или как да избегнат нарушаването на правата върху интелектуалната собственост на друго дружество.

Комисията ще разработи инструментариум за предотвратяване на киберкражбите, който предоставя материали за повишаване на осведомеността и обучения. Това ще помогне на МСП да предотвратяват или реагират на кибератаки (напр. хакерски атаки) срещу търговски тайни.

Комисията в тясно сътрудничество с промишлеността и държавите членки ще разработи контролен списък с насоки за това как МСП могат да използват ИИ, без да компрометират нематериалните си активи.

Следващи стъпки

Комисията, заедно с EUIPO, ще следи отблизо въздействието и изпълнението на настоящата препоръка. Въз основа на това Комисията ще направи оценка на въздействието на препоръката в срок от три години след приемането ѝ. След това Комисията ще реши дали са необходими допълнителни мерки на равнище ЕС с оглед на технологичното развитие и резултатите от текущото проучване на прилагането, което Комисията провежда. В оценката ще бъде разгледано и всяко въздействие, което прилагането на Законодателния акт за цифровите услуги и Препоръката относно борбата с онлайн пиратството на спортни и други събития на живо може да е оказало върху прилагането на ПИС.

Обща информация

Препоръката е продължение на Плана за действие в областта на интелектуалната собственост от 2020 г., в който Комисията се ангажира да подобри правоприлагането в областта на интелектуалната собственост, като прие Законодателния акт за цифровите услуги и създаде инструментариум срещу фалшифицирането, който ще бъде приет с настоящата препоръка.

Публикуваната днес препоръка се основава на резултатите от широка консултация, подпомогната отчасти от EUIPO чрез Обсерваторията на ЕС за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, която включваше няколко семинара със заинтересовани страни през 2021 г. и 2022 г., покана за представяне на мнения, кръгла маса на високо равнище, организирана от комисар Тиери Бретон през юни 2022 г., и срещи на експертни групи, както и международната среща на високо равнище по въпросите на прилагането на ПИС, проведена през юни 2023 г.

Правата върху интелектуалната собственост играят значителна роля в икономиката на ЕС, като дейностите, включващи ИС, представляват почти 50 % от БВП на ЕС и осигуряват почти 40 % от заетостта. За съжаление фалшифицирането и пиратството се превърнаха в неотложна загриженост, подкопавайки инвестициите и иновациите за дружествата от ЕС и създадоха рискове за потребителите и околната среда. МСП са особено уязвими в този контекст и е много по-вероятно да фалират в резултат на нарушения на ПИС, отколкото по-големите дружества.

Фалшифицирането е проблем, който надхвърля луксозните стоки и е оказал въздействие върху продукти, вариращи от стоки за ежедневна употреба като храни, козметика и текстил до основни резервни части за вятърни турбини, влакове и самолети. През 2019 г. фалшифицираните продукти представляваха почти 6 % от целия внос в ЕС, достигайки стойност 119 милиарда евро, което доведе до загуба на 670.000 преки работни места и загуба на данъчни приходи в размер на 15 милиарда евро.

За повече информация

Препоръка за борба с фалшифицирането

Въпроси и отговори относно препоръката за борба с фалшифицирането

Информационен документ относно препоръката за борба с фалшифицирането