Назад

Конкурс за проектни предложения за информационни мерки в областта на политиката на сближаване на ЕС


На уебсайта на ЕК е публикувана Покана за представяне на предложения относно подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС. Крайният срок за кандидатстване е 9 януари 2024 г.

Общият бюджет на настоящото седмо издание на ежегодния конкурс е 7 милиона евро, които се предоставят под формата на безвъзмездни средства в размер до 300 000 евро на организации и консорциуми за информационни кампании с продължителност 12 месеца, чиято цел е да повишат обществената осведоменост за европейската политика на сближаване и как тя подобрява живота на гражданите. Акцент се поставя върху страните, в които информираността за проектите, финансирани от ЕС, е по-ниска.

Проектните дейности имат за цел да дадат възможност за по-информиран дебат относно бъдещите приоритети на ЕС, как следва да се използва финансирането и с какви резултати. Досега над 150 организации от 25 държави членки са получили безвъзмездни средства, чиито комуникационни дейности са достигнали до милиони хора чрез събития, медии и онлайн платформи.

Очакван резултат:

Интензифициране на медийното отразяване на политиката на сближаване, по-специално на регионално равнище;

Повишаване на осведомеността на хората за резултатите от политиката на сближаване и тяхното въздействие върху техния живот;

Да се постигнат конкретни резултати, насочени към широк обхват в рамките на срока на действие на мярката — например телевизионно и радиоразпръскване, онлайн или печатно отразяване, други видове информационни мерки и разпространение, като се вземе предвид езиковото многообразие.

Цел:

Основната цел на поканата е да се предостави подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, включително Фонда за справедлив преход, или съответната подкрепа по линия на Плана за възстановяване на Европа или от Инструмента за техническа подкрепа.

Предложенията следва да предоставят последователна, обективна и изчерпателна информация, за да се даде точна обща представа за политиката на сближаване на ЕС. Предложенията следва да илюстрират и оценяват ролята на политиката на сближаване за изпълнението на политическите приоритети на ЕС и за справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, неговите държави членки, неговите региони и местно равнище.

Обхват:

Географският обхват на тази покана е съсредоточен върху държавите членки на ЕС, включително отвъдморските страни и територии (ОСТ).

Информационните мерки следва да включват една или няколко дейности — например:

  • Производство и разпространение на печатни, мултимедийни или аудио-визуални материали;
  • Информационни дейности в интернет и социалните медии;
  • Медийни прояви;
  • Конференции, семинари, работни срещи.

Очаквано въздействие:

За широката общественост: повишаване на обществената осведоменост относно резултатите от политиката на сближаване и тяхното въздействие върху живота на гражданите сред европейците, които не са запознати с ЕС и действията на ЕС в своя регион. Информацията следва да се съсредоточи върху получаването на по-добро разбиране за приноса на политиката на сближаване за стимулиране на заетостта и растежа в Европа и за намаляване на различията между държавите членки и регионите.

По отношение на заинтересованите страни: засилено участие на заинтересованите страни (включително национални, регионални и местни органи, бенефициери, предприятия, академични среди), което им дава възможност да продължат да съобщават за въздействието на политиката на сближаване върху своите региони и да участват в дискусията относно бъдещето на политиката на сближаване и в по-широк план относно бъдещето на Европа.

С пълният текст на поканата, документите и изискванията за участие можете да се запознаете от публикацията на уебсайта на Европейската комисия. Крайният срок за кандидатстване е 9 януари 2024 г.