Назад

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки


Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвянето на проект на нов Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН) в частта му за спиртните напитки, държавната политика по отношение на които се осъществява от министъра на икономиката и индустрията. От основно значение ще бъде отчитането на проблемните области на действащия Закон за виното и спиртните напитки, за които се смята, че биха могли да намерят решение в новия закон.

Със законопроекта се цели да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕС) № 110/2008.

Предвижданите в законопроекта промени целят още и да разрешат възникнали проблеми по националното прилагане на сега действащия закон в частта му за спиртните напитки.

Изготвянето на нов ЗВСН ще се извърши и с отчитане на досегашния опит от успешното регулиране до този момент на сектора на спиртните напитки.

Документи:

  1. Консултационен документ

На заинтересованите лица се предоставя срок от 14 (четиринадесет) работни дни след публикуването на настоящия консултационен документ на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията. Всички заинтересовани страни, могат да дадат предложения по следните начини:

  • на Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
  • по електронна поща на официалния имейл на министерството e-docs@government.bg и/или на имейла на експерт от специализирана дирекция, отговаряща за прилагането на разпоредбите за спиртните напитки на ЗВСН: c.dimitrova@mi.government.bg;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
  • до дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на официалния адрес за кореспонденция на Министерството на икономиката и индустрията: гр. София 1052, ул. „Славянска“ № 8. В предложенията следва да бъде посочено коя заинтересована страна представлявате.