Назад

Кръгла маса „Електроенергийни мрежи и мрежови услуги – предизвикателства пред енергийния преход и пазарната либерализация“


ИНСТИТУТЪТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ организира Кръгла маса, посветена на темата „Електроенергийни мрежи и мрежови услуги – предизвикателства пред енергийния преход и пазарната либерализация“, която ще се проведе на 21 ноември 2023 г. (вторник) от 9.30 до 12.30 часа в зала „Триадица“ на Гранд хотел София.

За участие са поканени представители на държавни институции, местните власти, бизнес организации, енергийни компании, НПО, научни звена, експерти. 

В последните години темата за ролята на електроенергийните мрежи е обсъждана многократно. Последните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката обаче въведоха не само нов тип правни фигури, но и се концентрираха върху нов тип взаимоотношения между участниците на енергийния пазар. Основният акцент в тези изменения беше свързан с насърчаването на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и активното включване на потребителите на енергийния пазар, вкл. и чрез т.нар. енергийни общности.

В този контекст беше направен опит за надграждане на съществуващата нормативна рамка, която от своя страна изисква и съответна адаптация на регулаторния режим.

Независимо че измененията в законодателството отразяват европейските тенденции и са свързани с развитието на електроенергийния пазар, все още съществуват редица открити въпроси - както от формална гледна точка, така и по практическото приложение на новоустановената правна рамка.

Целта на Кръглата маса е да акцентира именно върху тези предизвикателства, като се предложат и конкретни стъпки за тяхното преодоляване.

Участието е безплатно, но с предварителна регистрация на имейл адреси diyana.stoyanova@emi-bg.com и  vesela.katreva@emi-bg.com, в срок до 17 ноември 2023 г.