Брой 89 (1101), 11-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството одобри проект на нов Закон за независимия финансов одит


Министерският съвет одобри проект на нов закон за независимия финансов одит и ще го предложи на Народното събрание за приемане. Проектът е изготвен във връзка с транспониране в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, изменяща Директива 2006/43/ЕС относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети, както и приемането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес.

Новият Закон за независимия финансов одит регламентира укрепването на публичния надзор над регистрираните одитори чрез повишаване на независимостта му и чрез предоставяне на адекватни правомощия, включително и такива за разследване, налагане на санкции и приемане на надзорни мерки. Повишава се ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за постигане на високо качество на задължителния одит чрез допълнително докладване пред одитния комитет и подобряване на комуникацията с регистрирания одитор. Законът гарантира в по-висока степен независимостта на регистрираните одитори като се забранява предоставянето на определени услуги извън одита. Установява се максималната продължителност на одитния ангажимент по отношение на одитирано предприятие от обществен интерес и наблюдение от надзорния орган на развитието на пазара на одиторски услуги, по-специално по отношение на рисковете, произтичащи от високата пазарна концентрация.

За повече яснота за потребителите на информацията от финансовите отчети в проекта са предвидени допълнителни текстове по отношение обхвата на финансовия одит, както и отговорностите на регистрираните одитори и на ръководството на одитираните предприятия.

По-високо качество на одита ще гарантират допълнителни разпоредби, които регламентират дейността по задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес. При извършването на този одит се прилагат пряко разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014, свързани със съдържанието на одиторския доклад; допълнителните доклади до компетентния орган, осъществяващ надзор над дейност на предприятието от обществен интерес и/или одитния му комитет; съдържанието на доклада за прозрачност; допълнителната информация, предоставяна на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

В съответствие с изискванията на Директива 2014/56/ЕС Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори носи крайната отговорност за надзора върху придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави членки на Европейския съюз и от трети държави. Комисията отговаря за приемането и спазването на стандартите за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на финансов одит и свързаните с него услуги. Сред нейните задължения са и надзорът над продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори и качеството на професионалната им дейност.

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишни награди на списание Business Lady
Отличени са постижения на жените-лидери в България от различни отрасли Още
БТПП участва в работна среща за „Единен пазар, производство и потребление” на ЕИСК
Специфични характеристики на "икономиката на споделянето" – една от темите на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Отговорни ли сме за бъдещето, което новите технологии оформят – дискусия в рамките на Софийски фестивал на науката
Организира Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на нов Закон за независимия финансов одит
Регламентира укрепването на публичния надзор над регистрираните одитори... Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преразглеждане на ISO 22000 за управление на безопасността на хранителните продукти
За да се гарантира, че съответства на съвременните потребности за безопасност на глобалната верига на доставки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Статут на пазарна икономика за Китай: призиви за честна конкуренция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на ИКТ кариерата – 17 май, Национален дворец на културата
Топ компании от сектора на информационните технологии и телекомуникациите се включват в събитието Още