Брой 1 (2007), 02-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения


Автор: Красимира Кадиева, адвокат

В Официалния раздел на Държавен вестник, в брой 98  от 13 декември 2019 г., е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който беше приет от Народното събрание на 28 ноември 2019 година. Законът влиза в сила три дни след обнародването му.  Министерският съвет следва в 6-месечен срок от влизането в сила на закона да приеме подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. До приемането им се прилагат подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за марките и географските означения, доколкото не противоречат на закона.

Новият ЗМГО е приет във връзка с ангажимента на Република България да транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките. Също така, с приемането на закона се привежда законодателството в съответствие и с изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

I. Приложно поле

На първо място, важно е да се отбележи, че новият ЗМГО се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Освен това, новият ЗМГО се прилага и за исканията за отмяна и заличаване на регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила.

II. Промени, касаещи марките

  1. Промяна на дефиницията за марка

Сред най-значителните промени е изменението на дефиницията за марка. Съгласно новия закон „марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предмета на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Прави впечатление, че в определението на марка е отпадало изискването за графично представяне на марката, каквото изискване беше залегнало в отменения Закон за марките и географските означения. Съгласно новата уредба е допустимо марката да бъде представена по всеки един начин, който позволява чрез използването на общодостъпна технология да бъде възпроизведена по ясен, точен, автономен, лесно достъпен, разбираем, устойчив и осезаем начин.

С премахването на изискването за графично представяне на марката се предоставя възможност да се регистрират нови видове марки, като например мултимедийни марки, холограмни марки, марки, съдържащи движение и други видове марки, стига заявителят да може да представи заявената за регистрация марка във всякаква подходяща форма, като се използват общодостъпни технологии, стига тя да може да бъде възпроизведена в регистъра по ясен, точен, самостоятелен, лесно достъпен, разбираем, траен и обективен начин, за да се даде възможност на компетентните органи и обществеността да определят ясно и точно предмета на защита, предоставена на нейния притежател.

Важно е да бъде отбелязано, че отпада марката за услуга. Съгласно новия ЗМГО марката е търговска марка, колективна марка и сертификатна марка.

Продължение  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първият глобален форум за бежанците се състоя в Женева
БТПП представи ангажимент "Интеграция на бежанците на пазара на труда чрез изпълнение на програмата ERIAS" Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 150 актуални оферти за бизнес сътрудничество с партньори от цял свят Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“
20 март 2020 г., София, София Хотел Балкан Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
От началото на 2020 г. се променя входната точка за доставка на природен газ за България
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения
Автор: Красимира Кадиева, адвокат Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Хърватско председателство на Съвета на ЕС: 1 януари—30 юни 2020 г.
Девиз: „Силна Европа в един свят на предизвикателства“ Още