Назад

Международно изложение за креативни индустрии GAMESCOM


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да участвате като изложител на национален щанд на Международното изложение за креативни индустрии GAMESCOM, 21.08-25.08.2024 г. в гр. Кьолн, Германия.

Участието на малки и средни предприятия (МСП) в GAMESCOM се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Международното изложение Gamescom е най-голямото световно събитие в областта на креативните индустрии и се провежда всяка година от 2009 г. Организатор на изложението е Koelnmesse GmbH. В последното издание през 2023 г., са участвали над 1.227 изложители на изложбена площ от 230 000 кв.м. и с над 320 000 делови посетители от над 100 държави.

GAMESCOM е най-важната международна платформа за културните и творческите индустрии (КТИ). Те играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително икономическо богатство и спомагат за формирането на нашата идентичност, култура и ценности. Креативните индустрии, също така са в челните редици на създаването и възприемането на  иновации.

За националното участие на GAMESCOM, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Пълна информация за изисквания и документи за кандидатстване ТУК

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 07.03.2024 г., /четвъртък/ включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП по един от следните начини:

– в деловодството на ИАНМСП, по поща, куриер или лично на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4, в срок до 07.03.2024 г., /четвъртък/ включително. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

По електронен път и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на един от следните електронни адреси:

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. Документите, изпратени през платформата www.b2bconnect.bg или на електронен адрес office@sme.government.bg, подписани с квалифициран електронен подпис, получени след работно време, но в рамките на крайния срок, се регистрират на следващия работен ден. Срокът се счита за спазен, ако те са получени до 24:00 ч. на последния за кандидатстване ден.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

  • Магдалена Маджурова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 79 70, email: m.madzhurova@sme.government.bg;
  • Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg