Брой 189 (949), 01-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Министерството на финансите очаква излишък в размер на 627 млн. лв. по консолидираната фискална програма към края на септември 2015 г.


На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма към 30.09.2015 г. да бъде излишък в размер на 627 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1 478,9 млн. лв. (1,8% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,5 процентни пункта. По-високите приходи  и помощи продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната позиция към края на септември.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към 30.09.2015 г. се очаква да бъдат в размер на 24 141,4 млн. лв. (79,5% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 12,0% (2 585,0 млн. лв.). Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1 644,7 млн. лв. и 940,3 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 23 514,4 млн. лв., което е 71,6% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 23 035,3 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на месец септември 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 624,5 млн. лв.,  което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014,  за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2015 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Повишете знанията си за заплахите в Интернет
Използвайте за целта симулационни игри, разработени с участието на БТПП Още
Обучение в Анкара по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки"
По линия на проекта през първата половина на 2016 г. ще се обучават български фирми в областта на КСО Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес форум чрез видеоконферентна връзка
Демонстрационно събитие по проект „Заедно в реално време” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса Още
Германска фирма набира български работници
Агенцията по заетостта организира интервюта за работа в германската фирма Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите очаква излишък в размер на 627 млн. лв. по консолидираната фискална програма към края на септември 2015 г.
По-високите приходи и помощи - основни фактори за подобрението в бюджетната позиция Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Гърция е извадена от списъка на държавите с пазарен риск
Списъкът, прилаган в момента, включва страните от ЕС, Европейското икономическо пространство и страните-членки на ОИСР Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи пакет от мерки за създаване на единен пазар на капитали
Нов план за действие ще осигури повече финансови средства за бизнес и инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусия на тема „Факторингът - средство за развитие на бизнеса! Какви са очакванията и тенденциите за 2016”
15 октомври 2015 г., PERFORM BUSINESS CENTER, София Още