Брой 98 (103), 21-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Проучване на общественото мнение за целесъобразността от съществуването на фигурата "митнически агент"


Във връзка с предприемане на действия по изпълнение на мярка 279 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, препоръка за цялостно преразглеждане на режима „Издаване на разрешения за митнически агенти", Агенция "Митници" извършва проучване на общественото мнение по въпроса за целесъобразността от съществуването на фигурата „митнически агент".

Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕИО) 2913/92 г. на Съвета, всяко лице може да бъде представлявано пред митническите органи за извършване на действията и формалностите, предвидени в митническото законодателство. Представителството може да бъде пряко или косвено. С разпоредбата на чл. 5, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕИО) 2913/92 г. е предвидена възможност държавите членки да ограничат правото на деклариране чрез пряко или косвено представителство, като изискват представителят да е митнически агент, който практикува своята професия на територията на съответната държава.

В съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г., някои държави членки са запазили един от двата вида представителство да се осъществява от митнически агенти, които извършват дейност на тяхна територия, а други държави членки, не са се възползвали от тази възможност. Позицията на Европейската комисия (ЕК) по време на обсъжданията на Модернизирания митнически кодекс (ММК), е че това представлява пречка да се подават електронни декларации в държава членка, различна от тази където стоките са въведени, т.е. да се извършват митнически операции в няколко държави членки.

Изхождайки от тези аргументи при обсъждане на разпоредбите в ММК, ЕК изрази становище, че възможността държавите членки да ограничават правото на митническо деклариране, чрез пряко или косвено представителство, осъществявано от митнически агенти, е несъвместимо с предвиденото в ММК подаване на митническите декларации само по електронен път, нито с принципите на единния пазар. Запазването на тези ограничения в някои държави членки би означавало пренасочването на търговията към други държави членки.

Такова преразглеждане на чл. 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. e в съответствие с общия подход: в Митническия съюз и единния пазар е необходимо да се осигурят равни условия за икономическите оператори.

В същото време ЕК признава важната роля на професионалните митнически агенти при извършване на операции по внасяне и изнасяне и в тази връзка съгласно разпоредбите на ММК е предвидено, че повече не следва да има монопол при дейността на митническите представители. Напълно е неприемливо за бизнеса и за потребителите в ЕС да бъдат принуждавани да използват лицензиран брокер. Със създаването на Митническия съюз вносителите имат възможността свободно да избират държавите членки, където техните стоки могат да се въведат и допуснат до свободно обращение. При този избор икономическите оператори вземат под внимание разходите за митнически услуги във всяка държава членка. Мнението на ЕК е, че тези разходи ще бъдат по-високи в държавите членки, запазили вида на представителството за определена категория митнически агенти, установени на тяхната територия. Тази ситуация се счита от ЕК като пречка за развитието на международната търговия и икономическия растеж и противоречи на целите на Лисабонската стратегия за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и намаляване на бюрократичните тежести. ЕК не счита, че системата за лицензиране на митническите агенти ще гарантира високо качество на техните услуги. Премахването на съществуващите ограничения в разпоредбите за предоставяне на митнически услуги ще доведе до по-добро функциониране на единния пазар. Осигуряването на конкурентоспособност на пазара ще определи кой предоставя най-качествени услуги.

Повече информация по темата и представяне на мнения – на http://www.customs.bg/bg/pubs/4347

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на GS1 в Картагена, Колумбия
Ще бъдат представени резултатите от различни ключови инициативи и ще се приеме бизнес стратегията 2012-2013 Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози
Транспонират се европейските правила за интелигентните транспортни системи в националното законодателство Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Проучване на общественото мнение за целесъобразността от съществуването на фигурата "митнически агент"
Преразглеждането е във връзка с необходимостта да се осигурят равни условия за икономическите оператори Още