Брой 151 (408), 06-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства


Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване,  добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите терени и условията и редът за тяхното съгласуване. Документът е изготвен на основание на Закона за подземните богатства.

С Наредбата ще бъде постигнато следното:

1. Определя се ясно какво трябва да е съдържанието и обхвата на цялостните и годишни работни проекти за търсене, проучване и добив на подземни богатства.

2. Определят се срокове за внасяне на работните проекти в МИЕ и за съгласуването им. При спазване на тези срокове и от двете страни – концесионери и държава, в началото на всяка календарна година ще са съгласувани работните проекти за съответната година. В Наредбата категорично се казва, че титулярите на права и концесионерите могат да работят само след получаване на положително съгласувателно становище от МИЕ.

3. Предвижда се съгласуване на проектите за стратегически суровини – метали,нефт и газ и въглища, от специално назначен от министъра на икономиката и енергетиката експертен съвет. По този начин от една страна ще се избегне риска от субективизъм при съгласуване на проектите, а от друга страна се създава възможност да се използва капацитета на външни експерти. В Наредбата се предвижда в тези експертни съвети задължително да присъстват представители на МОСВ и МТСП – по този начин институциите, отговорни за опазване на околната среда и за безопасни условия на труд, ще се произнасят още на етап „съгласуване”.

Проект на Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване,  добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите терени и условията и редът за тяхното съгласуване

Предложения можете да изпращате в законоустановения (14-дневен) срок на електронен адрес: s.frantsova@mee.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда
За стопанската инициатива е необходима ясна и устойчива икономическа политика Още
Република Южна Африка – възможности за бизнес и инвестиции
Търговско-икономически профил, изготвен от представителя на БТПП за региона Още
Проучване на интерес към участие в бизнес форум в Солун
Форумът е планиран за 7 - 9 септември 2013 г., по време на Международния Солунски панаир Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: ЗУО трябва да бъде променен в максимално кратки срокове
През септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално внимание ще бъде обърнато на утежненията за бизнеса Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Приста Ойл придоби "Шеврон Чехия"
Сделката е част от стратегията на дружеството за разширяване територията на своите пазари в посока Централна и Източна Европа Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Становище на Министерство на финансите относно евентуално налагане на вето от президента върху актуализацията на бюджета
От министерството посочват, че ако се забави или отмени актуализацията, това ще затрудни сериозно бюджетния процес Още
НСИ: Потребителското доверие намалява през юли
Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията им за следващите месеци са по-песимистични Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
Документът е изготвен на основание на Закона за подземните богатства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти от Казахстан
Посолството на Република Казахстан у нас представя възможности за делово партньорство Още