Назад

Националният съвет по условия на труд прие законопроекти за ратифициране на последните фундаментални конвенции на МОТ


Националният съвет по условия на труд прие на свое заседание в Министерството на труда и социалната политика законопроекти за ратифициране на две конвенции на Международната организация по труда (МОТ) –  № 155 относно безопасността и здравето при работа от 1981 г. и № 187 за насърчаване на безопасността и здравето при работа от 2006 г. За да влязат в сила законопроектите трябва да бъдат одобрени от Министерския съвет и Народното събрание. С приемането им България ще е ратифицирала всички десет фундаментални конвенции на МОТ, гарантиращи основните принципи и права в областта на труда и прилагането на най-високите международни трудови стандарти. 

„Здравословните и безопасни условия на труд са предпоставка за здрава и продуктивна работна сила. Те са и важен аспект както за устойчивостта и за конкурентоспособността на икономиката, така и за подобряване на качеството и сигурността на труда“, е отбелязано в мотивите към двата законопроекта. 

Според мотивите към проекта на Закон за ратифициране на Конвенция 155, тя изисква предприемането на адаптирани към националните условия мерки, насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Целта е устойчиво и равномерно намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести и гарантиране на непрекъснато подобряване на здравето на работещите. 

„Ратификацията на Конвенция № 187 на МОТ е свързана с утвърждаването на международните стандарти относно безопасността и здравето при работа, които ще се съблюдават при развитието на националното право и практика в тази област“, са част от мотивите към Проекта за Закон за ратифициране на втората конвенция. 

Към настоящия момент политиката в областта на безопасността и здравето при работа на България е изцяло съобразена със стратегическите документи на Европейския съюз и принципите на Международната организация на труда. Ратифицирането на двете конвенции ще затвърди международния имидж на България като държава, съблюдаваща най-добрите практики и гарантираща основните права в областта на труда.