Брой 44 (49), 02-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кръгла маса в БТПП по проектозакона за иновациите


Съветът по иновации при БТПП дискутира на кръгла маса проектозакон за иновациите, изготвен по поръчка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). В обсъждането участваха около 40 видни представители на бизнеса, научните и академичните среди. Във встъпителното си слово председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира на решаващата роля на иновациите за развитието на българския бизнес, както и на насърчаването и подкрепата им от страна на Палатата.  Според него законът трябва да има ясно очертани правни определения на всички термини, за да се ограничи възможността администрацията свободно да оценява една или друга ситуация. Научните програми трябва да бъдат така формулирани, че да има стимул за научните звена, когато са привлекли частен капитал в реализирането на даден проект. При такива случаи да се дава допълнително финансиране от държавния бюджет. По подобен начин инвестициите на дадена фирма в иновативни проекти, да бъдат освобождавани от данъци. Модератор на кръглата маса бе Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС при БТПП.

Основните принципи на проектозакона бяха представени от Жана Величкова, и.д. директор „Инвестиции, иновации и предприемачество” в МИЕТ. Тя очерта целите на иновационната политика на страната ни, инструментите за постигането им и механизмите за тяхното изпълнение, един от които е активирането на дейността на Националния иновационен фонд.

Становища по проекта представиха проф. Стефан Хаджитодоров, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и гл.научен секретар на БАН, доц. Иван Кралов, зам. ректор по научноизследователската дейност на Техническия университет - София и д-р Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, член на Съвета на браншовите организации при БТПП.

Интересни изказвания направиха доц. Пламен Вачков, гл.секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи, Стоян Шатов, строителен предприемач, фирма „Пластрон” и член на Съвета по иновации при БТПП, проф. Костадин Костадинов, научен секретар на БАН, Ангел Милев от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, която е спечелила обществената поръчка на МИЕТ за изготвяне на проектозакона, проф. Методи Теохаров, представител на Института по почвознание „Никола Пушкаров” и на Селскостопанска академия и др.

Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от по-скорошно завършване на работата по проектозакона за иновациите от страна на МИЕТ и депозирането му в парламента, както и приемането му от парламента до края на лятната сесия.

Отправени бяха редица препоръки към представителя на МИЕТ като регламентация на участието ни в Европейския технологичен институт, правната защита на интелектуалната собственост, свързана с иновациите, а най-много бележки бяха направени относно бъдещата дейност на Националния иновационен фонд. Според участниците в кръглата маса този фонд следва да функционира като публично-частен, а в управителното му тяло вероятно ще има представители на най-големите работодателски и браншови организации, както и на най-големите субекти на научната и на академичните общности у нас, като БАН, СА, ФНТС, Техническия университет - София и на другите големи и утвърдени български университети. Тези организации следва да имат и свои представители в комисиите за оценка при селекцията и при одобрението на иновационните проекти от фонда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП по проектозакона за иновациите
Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от по-скорошно завършване на работата по проектозакона за иновациите от страна на МИЕТ Още
Нова брошура на БТПП за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г.
Включва информация на английски език за организаторите на търговски и професионални изложения в страните от Югоизточна Европа Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Стартира нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез електронно кандидатстване по ОПРЧР
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.03.2012 г. Още
ИКОНОМИКА
България подписа Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз
Ще прилагаме договора до членството ни в еврозоната. Няма да изравняваме данъците си с останалите страни Още
Удължава се срокът за промяна на предназначението на земеделската земя, когато се изграждат обекти за държавни и общински нужди
Това гласи промяна в Закона за опазване на земеделските земи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за участие в бизнес делегации в САЩ
Търговското представителство към Посолството на САЩ у нас дава възможност на представители на български компании да се включат в официални бизнес делегации Още