Брой 49 (54), 09-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП консултира с фирмите проект на промени в ЗУТ, вменяващи им допълнителни задължения


На 7 март т.г. в Българската търговско-промишлена палата се получи информация относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията (ЗУТ). С промените се готви създаване на нов „чл. 37а. В новоизграждащи се производствени, административни или други делови сгради, с капацитет над 100 работни места се осигурява поне едно помещение за спортни дейности, заедно със санитарни помещения.”. В тази връзка в § 6 на преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта: създава се нова ал.6 на чл.47, с която се задължава работодателят „да изгради поне едно помещение за спортна дейност, заедно със санитарни помещения за своите работници или служители”; създава се и нов §3a „Работодателите на съществуващите обекти до влизане на чл. 47, ал. 6 са длъжни да осигурят на своите работници и служители средства и възможности за ползване на други спортни обекти или съоръжения, или да извършат реконструкция на съществуващ обект”.

БТПП, както и много други заинтересовани за бъдещето на България организации, отчитат необходимостта от насърчаване на гражданите - работещи или неработещи, към упражняване на различни видове спорт.

Същевременно, това добро намерение, намира едно фрагментарно отражение в цитираните по-горе проекти за изменение и допълнение на посочените закони и поражда следните притеснения, свързани с:

  • Липсва ясна оценка на въздействие върху бизнеса;
  • Нарушават се правилата за свободна конкуренция, като се възлагат тежести на работодателите с повече работници и/или служители, като в същото време освобождава другите работодатели от подобно задължение;
  • Грижата е насочена към работещите в големи предприятия, без да се помисли за тези, работещи в малки предприятия, като безработните дори не се споменават, а те са немалка част от обществото.

Самата нормативна намеса в дейности, несвойствени за фирмите и осъществяващи дейности по Корпоративна социална отговорност (КСО), отново е в разрез не само с пазарните принципи, а и с доброволния характер на КСО.

Преди да вземе конкретно отношение по законопроекта, Палатата прави проучване на мнението на фирмите по въпроса. На базата на получените виждания и предложения БТПП ще формира и защити позиция пред отговорните институции.

Заложените промени минаха на първо четене през Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта при НС. 

Призоваваме Ви да бъдете активни като ни изпратите приложената анкетна форма с Вашето мотивирано мнение на e-mail: lawyers@bcci.bg  или на факс: 02/987 32 09 до 13.03.2012 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП консултира с фирмите проект на промени в ЗУТ, вменяващи им допълнителни задължения
Покана за участие в анкетно проучване Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
На 26 март започва прием по мерки 122, 141 и 142 от Програмата за развитие на селските райони
Заявления ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие" Още
Променени са изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/5-01/2008
Отнася се за бенефициенти по схема "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка….. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенцията по заетостта продължава набирането на строителни работници за работа в Израел
Желаещите трябва да притежават диплома за завършено професионално образование и най-малко 3 г. доказан професионален опит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектните облигации - начин на финансиране на инфраструктурните проекти в ЕС
ЕК предлага до 2014 г. да се използват 230 млн. евро от европейския бюджет, с които да се привлекат до 4,6 млрд. евро инвестиции в инфраструктура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за бизнес възможностите в Хонконг