Брой 160 (165), 17-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП издава сертификати за форсмажор


Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за уреждане на отношенията им - както с български, така и с чуждестранни партньори.

Сертификатите  освобождават от отговорност при неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор).

Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.

Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.

За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци:

  • обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  • тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
  • от извънреден характер и
  • да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции. Поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика, няма случаи, при които сертификат за форсмажор, издаден от Палатата да не е уважен от съдебни или арбитражни институции.

Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_certificates_fm.htm

Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.

Палатата препоръчва на българските търговци задължително да включват във външнотърговските си договори клауза за “форсмажор”, като удостоверяването му се извършва от БТПП.

За допълнителна информация: тел. 8117476; 8117551, Е-mail: z.georgieva@bcci.bg ; atakar@bcci.bg  .

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава сертификати за форсмажор
Те са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради..”
Покана за инвестиционно участие в туристически проекти в Иран
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба, касаеща съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите, както и от самоосигуряващите се лица
Той e изготвен във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Образованието, водите и отпадъците - сред темите на първите граждански инициативи
Европейската гражданска инициатива е нововъведение на Договора от Лисабон и има за цел да увеличи откритостта на политиката и да укрепи демокрацията в Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни изложения, получени в БТПП