Брой 52 (1810), 15-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

НСИ: През 2018 г. безработните намаляват с 16,2% спрямо предходната година


През 2018 г. безработните лица в България са 173,3 хил., като спрямо 2017 г. техният брой намалява с 16,2%, съобщи днес Националният статистически институт. 

От друга страна, коефициентът на безработица през изминалата година намалява с 1 процентен пункт в сравнение с 2017 г., като достига 5,2 на сто. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 0,7%, а този при жените – с 1,2 на сто, като двата показателя достигат стойности съответно от 5,7% и 4,7%.

През 2018 г. икономически активните лица във възрастовия диапазон 15-64 навършени години достига 3,239 млн. души, или 71,5% от населението на тази възраст.

От НСИ посочват, че общият брой на заетите лица е 3,152 млн. души, или 52,4% от населението, навършило 15 и повече години. От тях 1,685 млн. души са мъже (53,5%), а 1,467 млн. души са жени (46,5%).

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3,068 млн. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.7%, съответно 71.5% за мъжете и 63.9% за жените.

Данните показват, че коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.4%, или с 1.1% по-висок в сравнение с 2017 г.

При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 1.2%, а при жените - с 1.0%, като достига съответно 76.5% и 68.3%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години достига 60.7% (65.4% за мъжете и 56.4% за жените). В сравнение с 2017 г. той нараства с 2.5% - с 2.9 на сто при мъжете и с 2.1% при жените.

С 1,6% намалява коефициентът на безработица на възрастовата група 15-29 години спрямо 2017 г., достигайки ниво от 8,3 на сто.

Броят на продължително безработните (от една или повече години) са 101.6 хил., или 58.6% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.1% - съответно 3.4% за мъжете и 2.6% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1,291 млн. души, от които 552.5 хил. са мъже и 739.0 хил. са жени.

Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 28.5% - съответно 24.1% за мъжете и 33.0% за жените.

През 2018 г. броят на обезкуражението лица на възраст 15-64 години е 81,4 хил., или 6,3% от всички икономически неактивни лица в тази възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 12.7%, като тук данните остават без промяна в сравнение с 2017 г.

Според НСИ относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 33.7%, с 0.9 на сто по-висок в сравнение с 2017 г.

От друга страна относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 18.1% (при 18.9% през 2017 година).

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Форум „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“ събра представители на правителството и бизнеса, под патронажа на Президента на РБ
Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет
Предстои посещение на ливанска бизнес делегация в София Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Кампания на ЕВРОПАЛАТИ, свързана с изборите за Европейски парламент през май
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българо-холандско сътрудничество в бранш „Текстил и облекло“
Информация от Браншова организация за текстил и облекло Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През 2018 г. безработните намаляват с 16,2% спрямо предходната година
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 години е 72.4% Още
Стартира прилагането на Спогодбата между правителствата на Република България и Република Молдова
Уредени са всички условия за набирането и наемането на кандидати по заявки на български работодатели Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Приети са методологии и критерии за три нови процедури по ОПОС
В секторите „Отпадъци“ и „Натура 2000 и биоразнообразие“ Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Планът „Юнкер“ с нова финансова помощ за предприятия в България
Пряка подкрепа на местна новосъздадена компания Още