Назад

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през януари


През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.0 пункта в сравнение с декември 2023 г. (от 19.8% на 22.8%), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показват публикуваните днес данни на НСИ.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 2.6 пункта (от 20.7% на 23.3%), което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

През януари 2024 г. средното натоварване на мощностите е с 1.0 пункт под нивото от октомври 2023 г. и достига 75.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 49.2 и 34.1% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат леко увеличение през следващите три месеца.

Строителство. През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 4.6 пункта (от 22.4% на 27.0%) в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Осигуреността на производството с поръчки се запазва в сравнение с три месеца по-рано и се оценява на 6.1 месеца. Същевременно мениджърите очакват и увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе до активизиране на дейността в краткосрочен
план.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита намаление на отрицателното влияние на първият фактор.

Според последната анкета делът на мениджърите, които очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 26.9%.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 2.9 пункта (от 21.9% на 24.8%) главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават.

Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и недостига на работна сила. Търговците на дребно не предвиждат промяна на продажните цени през следващите три месеца.

Услуги. През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 2.4 пункта (от 13.4% на 15.8%) в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.