Брой 243 (501), 13-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.


Правителството определи органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти и инициативи на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г.

Функциите на управляващ орган на ОП „Региони в растеж” ще изпълнява ГД „Програмиране на регионалното развитие” в МРР, на ОП „Иновации и конкурентоспособност” – ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ, на ОП „Развитие на човешките ресурси”, вкл. на средствата по инициативата за младежка заетост, както и на оперативна програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се – ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” – дирекция „Координация на програми и проекти” в МТИТС, на ОП „Околна среда” – дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ, на ОП „Добро управление” – дирекция „ОП „Административен капацитет” в МФ, на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – ГД „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН, на Програмата за морско дело и рибарство – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, на Програмата за развитие на селските райони – дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ.

Сертифициращ орган за програмите, финансирани със средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, ще бъде дирекция „Национален фонд” в МФ, а за Програмата за морско дело и рибарство – звеното „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в ДФ „Земеделие”.

Одитен орган е ИА „Одит на средствата от ЕС”. Функциите на Централно координационно звено за европейските структурни и инвестиционни фондове се изпълняват от дирекциите „Програмиране на средствата от ЕС”, „Мониторинг на средствата от ЕС” и „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС. Централен информационен офис и Централен информационен и координационен офис ще бъде дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в АМС.

С приемането на правителственото решение се осигурява основание за стартиране на процеса по разработване на системите за управление и контрол на следващия програмен период най-вече в структурите, които ще подлежат на оценка на съответствието с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи органи съгласно изискванията на приложимите европейски актове. За тези структури се предвижда възможност за временно изпълнение на съответните функции до окончателното им определяне.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за реално стимулиране на икономическия растеж и предлага нормативни промени
Предложения за облекчаване дейността на МСП са изпратени на правителството и други институции Още
Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП обявява конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г.
Подаване на предложения - до 17 ч. на 27 януари 2014 г. Още
На 16 декември БТПП открива изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
16 - 22 декември 2013, София, НДК, от 10.00 до 19.30 ч. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Осигурява се база за стартиране на процеса по разработване на системите за управление и контрол на следващия програмен период Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Годишната дефлация за ноември е минус 1.5%
Цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки на месечна база са се понижили най-много Още
Standard&Poor;’s потвърди кредитния рейтинг на България 'BBB/А-2' и промени перспективата от стабилна на отрицателна
Като основен фактор за промяната Агенцията посочва слабите перспективи пред растежа Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикувано е ръководството за участие в програма „Еразъм+“
Наличното финансиране за 2014 г. възлиза на 1,8 милиарда евро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари CPM MOSCOW 2014
Изискване на организаторите е фирмите-изложители да притежават свой собствен бранд Още