Брой 129 (1141), 07-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ГД „Eвропейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката е определена за управляващ орган на ОП„Иновации и конкурентоспособност“


Правителството определи Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Сертифициращ орган по програмата ще бъде дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

Ресурсът на ОПИК е в размер на общо 1 270 135 903 евро – европейско и национално финансиране. Подкрепата по програмата е насочена за преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика.

Стратегията на ОПИК 2014-2020 е тясно свързана с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според стратегията „Европа 2020“, а именно: интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации), устойчив растеж (чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж (стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба по повод поемането на Председателството на Съвета на ЕС от Република Словакия
Представяне на интересни теми от актуалния дневен ред на ЕС Още
Обсъждат се инициативи за сътрудничество с Азербайджан
Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан, посети БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ежегодна среща на ръководството на Министерство на икономиката със служители в СТИВ
22 юли 2016 г., София Тех Парк, от 09:30 до 13:00 ч Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Основен мотив е излизането на нови международни документи и стандарти, които отменят стари съществуващи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ГД „Eвропейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката е определена за управляващ орган на ОП„Иновации и конкурентоспособност“
Подкрепата по програмата е насочена за преодоляване на предизвикателствата пред българската икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация „Абонамент за актуалност на български стандарти”
Информация относно стандартите – статус, език, на който са налични, нови издания, изменения Още