Назад

Оптимизирайте енергопотреблението си по проект „EnergyEfficiency4SMEs“
Българската търговско-промишлена палата е партньор по проект “Енергийна ефективност за МСП“, в който участват 10 страни и 24 търговско палати и  енергийни агенции от Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта и Франция. Водеща организация на партньорския консорциум е Европалати.

Основната цел на проекта е да подпомогне малки и средни предприятия (МСП) при оптимизиране на техните енергийни показатели от секторите: хранително-вкусова промишленост, производство на метални изделия, ресторантьорство и хотелиерство.

Първите стъпки при реализиране на дейностите включваха извършване енергийно обследване на 20 български фирми, както изработване и  предоставяне на енергиен доклад, включващ предписание за енергийно-спестяващи мерки. От постъпилите в БТПП 25 искания на МСП за включване в обследването, бяха одобрени 20 фирми, които отговаряха на предварителните условия за кандидатстване. Разходите за обследването са за сметка на проекта. Разработването на докладите е към своя край, като се предвижда фирмите да получат предписанията за подобряване на енергийната  ефективност  през м. септември на официално събитие, което ще се организира от Палатата.

Освен това, партньорският консорциум в момента надгражда  платформата “IMPAWATT“, разработена по програма „Хоризонт“. Съществуващите 4 информационни  панела: инструмент за самооценка на ЕЕ на МСП, мерки за ЕЕ и добри практики, възможности за финансиране на енерго-ефективни мерки, мониторинг на потреблението на енергия и енерго-ефективните мерки ще бъдат обогатени с приноса на всички страни партньори. Платформата  ще бъде налична и на български език. Чрез предоставената информация, МСП ще могат да направят самооценка на енергийното си потребление, да се запознаят с добри практики при използване на алтернативни източници на енергия,  да открият различни възможности за въвеждане и финансиране на енерго-спестяващи мерки, както и с ръководство за изпълнение и проследяване на енергийно -спестяващи мерки.

Българската търговско-промишлена палата предвижда да проведе 3 хибридни обучения за фирмите с фокус “ Енергиен мениджмънт“, като лектори в обучението ще бъдат експерти по енергийна ефективност със значителен опит и практика.

Повече информация за проекта и предстоящите инициативи можете да намерите на уебсайта на БТПП  www.bcci.bg в издавания ежедневен онлайн бюлетин „Инфобизнес“.