Назад

От 13.10.2023 г. започна начисляване на енергийни вноски върху вноса и транзитния пренос на природен газ с произход от Русия


С обнародваните изменения и допълнения в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна ( ДВ бр. 86 от 2023 г.), в сила от 13.10.2023 г., е регламентиран редът и начинът за определяне, начисляване и събиране на енергийни вноски върху вноса и транзитния пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00.

За вноса и транзитния пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 се събират енергийни вноски, считано от 13.10.2023 г.

Енергийните вноски са в размер на 20 лв. за 1 мегаватчас.

Енергийните вноски се дължат при внос и транзитен пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00, с изключение на компресирания природен газ, който е транспортиран със специализирани съдове.

Задължени лица са:

- вносителите по смисъла на митническото законодателство;

- операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи.

Задължените лица подлежат на регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, за която в срок до 13.11.2023 г. лицата следва да подадат искане.

До влизането в сила на акта за издаване на удостоверение за регистрация по чл. 57б, ал. 7 или на отказа за неговото издаване лицата, подали искане за регистрация, продължават дейността си и имат всички права и задължения на регистрирани лица по Закона за акцизите и данъчните складове.

Пълните указания на Агенция „Митници“ по темата за Реда и начина за определяне, начисляване и събиране на енергийни вноски върху вноса и транзитния пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00  вижте в:

Специализирана секция: Информация по Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна,

както и в Информация за бизнеса - Акцизна дейност с подзаглавие: Информация във връзка със санкциите срещу Русия