Назад

Партньорски форум и информационен ден за български и турски фирми с цел осъществяване на контакти за участие в съвместни проекти


Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р. България в сътрудничество с Дирекцията по въпросите на Европейския съюз към Министерството на външните работи на Р. Турция (Национален орган) организират Партньорски форум за български и турски предприятия от трансграничния регион,  който е предвидено да се проведе в периода 23-24 януари 2024 г. в гр. Одрин, Република Турция.

Партньорският форум се организира в рамките на отворената на 13.11.2023 г. Покана за набиране на проектни  предложения по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ на Програмата, чиято основна цел е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион чрез предоставяне на подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, вкл. намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата.

Първото информационно събитие ще се проведе на 23 януари в сградата на  Тракийския университет в Одрин. На него ще бъде предоставена подробна информация за целите и специфичните изисквания на процедурата, допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите, практически насоки за успешно разработване на проектните идеи и попълване на необходимите документи за кандидатстване. Работният език на събитието ще бъде  английски.

На следващия ден, 24 януари, отново в сградата на Тракийския университет в Одрин, ще се състои форум за търсене на партньори. Основната цел на проявата ще бъде да подпомогне бизнеса в намирането на партньори за участие в проектите, което е задължително условие за кандидатстване по програмата. Партньорските форуми са и място за генерирането на интересни идеи за проекти.

Поканени за участие в събитието са представители на турски и български компании от допустимите за участие по поканата производствени сектори и сектора на услугите – сектор С „Преработваща промишленост“, сектор H „Транспорт, складиране и пощи“, код 52.10. „Складиране и съхраняване на товари“, сектор I „Ресторантьорство и хотелиерство“, код 55.10 „Хотели и подобни места за настаняване“ и код 55.20 „Туристическо и друго краткосрочно настаняване“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“.

Българските малки и средни предприятия, които проявяват интерес да участват в Партньорския форум е необходимо да направят предварителна регистрация до 19-ти януари на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYHbcmBNY7DmFH7hWwKxobVtAhygzYudhp1VzoS_NrfM1JAA/viewform

Надграждащо събитие ще се проведе на 30-ти януари 2024 г. /вторник/ в Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, гр. Бургас. По време на събитието ще бъдат дефинирани изискванията, правилата за кандидатстване и допустимост на дейностите, както и разходите към потенциалните кандидати по Покана за набиране на проектни предложения Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“  Програма (ИНТЕРРЕГ VI – A) ИПП България – Турция 2021 – 2027 г. Презентациите ще бъдат на английски език.

Българските малки и средни предприятия, които проявяват интерес да участват в събитието е необходимо да направят предварителна регистрация до 26-ти януари на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaJqXi7SyscTDmkYezY3bk5RbdZ9-ZanoW-8x9tF1Zm8YfQ/viewform?usp=sf_link

Подробна информация за проекта можете да видите тук: https://ipa-bgtr.mrrb.bg/en

Приложения: