Брой 172 (177), 04-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели


Изготвен е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, съобщи Патентното ведомство. Законопроектът с мотивите към него са публикувани за предложения и становища по него от заинтересованите страни.

Предлаганата промяна на Закона е обусловена от необходимостта същият да се приведе в съответствие с новата редакция на Европейската патентна конвенция и с измененията на Договора за патентно коопериране (РСТ). Промени се налагат и с оглед усъвършенстване системата на закрила на изобретения и полезни модели, като най-същественият момент е опростяването на процедурата на експертиза, през която преминава заявката за издаване на патент за изобретение.

Промените, които се предлагат с настоящия законопроект могат да бъдат групирани в няколко основни направления: промени, засягащи общите положения в ЗПРПМ (глава „Първа”), промени в регламентацията на секретните изобретения (Глава „Трета”), промени относно процесуално-правните норми, регламентиращи експертизата на заявки за издаване на патенти (глава „Четвърта”) и споровете във връзка с обжалването на отказ да се издаде патент или да се регистрира полезен модел и по повод исканията за обявяване на недействителност на вече издаден патент (глава „Пета”). Други разпоредби, в които се предвиждат изменения и допълнения са тези, отнасящи се до международните заявки по РСТ (глава „Шеста”) и заявките за европейски патенти (глава „Шеста а”).

Предложения и становища могат да се изпращат в срок до 30.09.2012 г. на  zmileva@bpo.bg, в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.

НОВИНИ ОТ БТПП
Платформата ДЕБТНЕТ – информация от първа ръка за надеждността на партньорите
Базата данни съдържа актуална информация за задълженията и кредиторите на над 12 000 длъжници на обща стойност над 10,5 млрд. лв. Още
Почетният консул на България в Марсилия посети БТПП
Конкретни конкурентоспособни отрасли на българската икономика ще бъдат представени в Марсилия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Видео конферентен разговор с тайвански фирми
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Целта е Законът да се приведе в съответствие с новата редакция на Европейската патентна конвенция и с измененията на Договора за патентно коопериране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: ЕК подкрепя иновациите в безжичните технологии чрез споделяне на радиочестотния спектър
Според прогнози глобалният мобилен пренос на данни ще се увеличава с 26% годишно до 2015 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен търг във Виетнам
СЪОБЩЕНИЯ
Координати на експертите от ресор "Туризъм" в Пловдив