Назад

Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил


Кюстендилската търговско-промишлена палата изпълнява проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В ход е изпълнението на една от основните дейности по проекта – извършване на  Сравнителен анализ на възможностите за подобряване партньорството между бизнеса, НПО, гражданите и местната власт при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил.

Основата на анализа е проведеното през периода 25.10.2022-31.01.2023 г.  анкетно проучване относно съществуващите механизми на бизнес и гражданско участие при планиране и прилагане на политики от страна на местната власт в посочените три сфери.

Целта на проучването бе набиране на информация от заинтересованите страни – бизнес, граждани и НПО относно това доколко при планиране и прилагане на местните политики в община Кюстендил по отношение на инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността се прилагат подходящи подходи, които да отчитат мнението на различните заинтересовани страни.

В тази връзка бяха изследвани и възможностите за отчитане мнението на представители на всички заинтересовани страни в решаване на даден, конкретен въпрос, както и до каква степен се създават условия за взаимно познаване на нуждите и проблемите, засягащи обществеността, бизнеса и местната власт.

Друг разрез на изследването беше насочен към усилията, които се полагат  от страна на местната власт за приобщаване на гражданите, бизнеса и нестопанските структури в процесите на идентифициране, прилагане и наблюдение на политики на местно ниво, с оглед използване на техния потенциал и ресурс, в това число и какви начини за тяхното мотивиране се ползват за да бъдат привлечени за участие  в процеса на планиране и прилагане на местни политики.

Повече за резултатите от проведеното анкетиране може да намерите  тук