Назад

Предизвикателствата на пазара на труда бяха обсъдени по време на среща в БТПП
На 22 май се състоя среща на заинтересованите страни по проект IntegrAGE, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион“ 2021-2027. Проектът е насочен към задържането на по-възрастните работещи  по-дълго на пазара на труда. В срещата взеха участие  представители на работодатели, фирми, синдикати, академични среди. Целта на събитието беше да се обсъдят предизвикателствата, с които се сблъскват работодателите, във връзка с демографските проблеми, които имат почти всички страни в Европа, и да се намерят решения.

Участниците дискутираха мерките, които работодателите могат да предприемат с цел задържане на кадри, попадащи в целевата група на проекта като: гъвкав хибриден модел на работа, съчетаващ присъствие в офиса и дистанционна работа; въвеждане на почасов модел на работа (4-6 работни часа); осигуряване на допълнително медицинско обслужване и регулярни профилактични прегледи; продължаващо обучение за повишаване на дигиталните компетентности; пред пенсионна програма и стимули; дигитално обучение; прилагане на метода за „обратен менторинг“ (reverse mentoring), при който младите колеги предават дигиталните си знания и умения на по-възрастните, запознавайки ги с различни типове дигитални приложения  и използване на нови  технологии.

Специално внимание бе отделено на възможностите за социалното предприемачество, от  които могат да се възползват представителите на възрастовата група 55+, желаещи да стартират собствен бизнес. В тази посока би било полезно подходящо стимулиране от страна на държавата, както и  наличие на нисколихвено кредитиране.

С оглед идентифицираните проблеми и с цел създаване на по-устойчив и приобщаващ пазар на труда са необходими координирани усилия от страна на правителство, работодатели и синдикати в посока:

  • подобряване на политиките за заетост: въвеждане на програми за преквалификация и обучение, насочени към по-възрастните работници;
  • стимулиране на работодателите: предоставяне на данъчни облекчения и субсидии за компании, които наемат или задържат по-възрастни служители;
  • гъвкави работни условия: разширяване на възможностите за дистанционна работа, работа на непълно работно време и гъвкаво работно време;
  • повишаване на осведомеността: кампании за повишаване на осведомеността относно ползите от наемането и задържането на по-възрастни работници и борба с предразсъдъците по отношение на тяхната продуктивност и адаптивност.

Обсъдена беше  и необходимостта от дигитално обучение във връзка с разработваните в момента  обучителните модули и тяхното съдържание.

Проект IntegrAGE  се реализира от консорциум  от  партньори от Австрия, България, Латвия, Сърбия.

Повече за развитието на проекта, планираните дейности и разработените модули за обучение, както и резултатите от проучванията и направените изводи, можете да следите на сайта на БТПП, www.bcci.bg, както и публикациите в ежедневното електронно издание на „Инфобизнес“.