Брой 66 (826), 06-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки беше представена пред бизнеса и публичната администрация


На 2 и 3 април 2015 година в „София Хотел Балкан" се проведoха информационни дни за представяне на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) пред бизнеса и администрацията на изпълнителната власт. Събитието беше организирано от Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) към МФ в резултат на проект № К10-14-1/05.10.2011 г. с наименование „Въвеждане на електронен пазар за нуждите на Централния орган за обществени поръчки" по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.4 „Администрацията - партньор на бизнеса" на Оперативна програма „Административен капацитет".

По време на откриването Иванина Белева, директор на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне" (ЦЗФД) в МФ, обяви, че  през тази година се въвежда електронна платформа за възлагане на централизираните обществени поръчки. През 2015 година ще бъде  стартирана първата централизирана електронна поръчка през СЕВОП, за която бизнесът ще има възможност да подаде електронно своите оферти, уточни директорът на дирекция ЦЗФД.

Иванина Белева изтъкна и основните предимства на централизираното възлагане на обществени поръчки - „При него могат да се постигнат по-изгодни условия от икономическа гледна точка, сроковете за възлагане от индивидуалния възложител  са по-кратки, опростява се самият процес на възлагане." Тя каза още, че в дългосрочен план се очаква централизираното възлагане да осигури намаляване на административните разходи за публичната администрация в тази дейност, по-свободен достъп за бизнеса, по-широка конкуренция и по-голяма прозрачност. Централизираните процедури улесняват  процедурите за одит и контрол и предоставят възможности за автоматично генериране на справки с информация и данни за проведените обществени поръчки.

Чрез Системата Централният орган за обществени поръчки може да провежда електронно открити процедури за възлагане на рамкови споразумения, като се ползват изцяло електронни процеси за създаване, управление и контрол на всички етапи от процедурата. Системата предлага електронизация на процесите на управление на централизираните обществени поръчки и създава достъпен и лесен за работа регистър с цялата необходима информация по проведените процедури и сключени индивидуални договори. С въвеждането й се пести време и човешки ресурс при подготовката на офертите и се дава възможност за проследяване на всички събития в рамките на конкретна процедура.

Официалният интернет адрес на СЕВОП е: https://sevop.minfin.bg. До стартиране на първите процедури в системата, всеки има възможността да посети и тестовата среда, за да разгледа възможни сценарии и да тества възможностите на системата на адрес: https://sevoptest.minfin.bg:4434/.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Посолството на Унгария съдействат за развитието на двустранните търговско-икономическите отношения
В партньорство с Българо–унгарската търговска камара и Унгаро-българската стопанска камара Още
GS1 България откри нова зала за обучение
Различни форми на обучение за правилното прилагане на стандартите GS1 на територията на страната Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Повишава се ролята и отговорността на неправителствения сектор в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Икономически форум Италия – България „Заедно за постигане на растеж”
14 април, София Хотел Балкан Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Системата за електронно възлагане на обществени поръчки беше представена пред бизнеса и публичната администрация
В дългосрочен план се очаква централизираното възлагане да осигури намаляване на административните разходи за публичната администрация в тази дейност, по-свободен достъп за бизнеса... Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Близо 1 млн. българи са работили извънредно 14.5 млн. часа през 2014 г.
По традиция най-много часове над законоустановените изработват медиците; следват ги охранителите в частните фирми Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
2014: Спад на безработицата и ръст на заетостта в българските региони
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още