Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите


С предложенията за промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са отразени промени в Общия регламент за групово освобождаване, като някои текстове са прецизирани за съответствие с разпоредбите на регламента – основно са прецизирани текстове от ЗНИ, които съдържат позовавания на отделни разпоредби от чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 с оглед последното му изменение от 23.06.2023 г.

С промените в ЗНИ се предлага също разграничаване на  финансовите мерки с оглед приложимостта на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01), поради същността на самите мерки. 

Направени са изменения в чл. 22в, като текстът е приведен в съответствие с чл. 31 от Регламент № 651/2014. С изменението се предвижда да бъде финансово подпомагано обучението, което се провежда на заетите лица във връзка с осъществяването на сертифицирания инвестиционен проект и същото не се ограничава до придобиването на професионална квалификация. 

С предлаганите изменения се урежда възможността да бъдат сключвани споразумения или меморандуми с потенциални инвеститори, извън случаите на процедурата по сертифициране, както и се предвижда възможността да бъде създавана междуведомствена работна група със заповед на министъра на иновациите и растежа във връзка със заявен инвестиционен интерес от потенциален инвеститор, предвиждащ осъществяването на проект от важно значение за икономиката на страната.

Предвижда се при неизпълнение или нарушение на разпоредби на Регламент (ЕС) № 651/2014, на Закона за насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите или условията на схемата за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, както и при неизпълнение на задължения по сключените договори за предоставяне на държавни помощи по насърчителни мерки, същите да да са публични държавни вземания, както и реда за тяхното установяване и събиране.

В Допълнителните разпоредби е прецизирано понятието „елементи на техническата инфраструктура“, както и са въведени две нови понятия – за индустриална зона и технологичен парк. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите се създава нов § 13 поради отчитането и съобразяването на натрупания вече опит в други държави от ЕС и възможността, която дава самия  Регламент 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета. 

Коментари по публикуваните документи могат да се изпращат до 28.06.2024 г. на следния e-mail адрес: r.tueva@mig.government.bg.

Дата на откриване:

14.6.2024 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бизнес среда

Дата на приключване:

28.6.2024 г.

Коментари по публикуваните документи могат да се изпращат до 28.06.2024 г. на следния e-mail адрес: r.tueva@mig.government.bg