Назад

БТПП с нов проект в сферата на човешките ресурси


Квалифицираната работна сила е от решаващо значение за осигуряването на социално справедлив екологичен и цифров преход и за укрепване на устойчивата конкурентоспособност и устойчивостта на държавата на неблагоприятни външни сътресения, като пандемията от COVID-19 или последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна.

С наличието на по-подходящи и по-добре съгласувани умения се разкриват нови възможности и хората могат да участват пълноценно в пазара на труда, обществото и демокрацията, да използват и да се възползват от възможностите на екологичния и цифровия преход и да упражняват правата си. Както в целия Европейски съюз, така и в България, работодателите съобщават за трудности при намирането на работници с необходимите умения.

Проект „УТРЕ“ (Успешна трудова реализация) на БТПП си поставя за основна цел увеличаване на количеството и подобряване на качеството на предлагания труд в съответствие с икономическите нужди. За постигане на тази основна цел и съгласно установените потребности на пазара на труда и нуждите на целевите групи са определени следните специфични цели:

  • Създаване на възможност за интеграция на неравнопоставените групи на пазара на труда чрез придобиване на търсени от работодателите знания и умения;
  • Стимулиране участието в дейности за учене през целия живот за увеличаване на предлагането на труд и подобряване на достъпа до пазара на труда;
  • Подобряване на качеството на работната сила в контекста на дигитализацията на икономиката и справедливия преход към климатична неутралност.

Предвижда се да бъдат обхванати от дейностите по обучения в ключови компетентности и професионални обучения 877 безработни лица от групите в неравностойно положение живеещи на територията на над 24 общини.

Професионалните обучения ще подготвят кадри за секторите: „търговия“, „информатика“, „стопанско управление“, „производство“, „финанси“, "реклама", "ресторантьорство", "туризъм" и "социални услуги".

Включени са STEM професионални обучения, от защитени от държавата специалности, по професии с очакван недостиг от специалисти. Планира се осигуряване на заетост на най-малко 322 от безработните лица, успешно завършили обученията по проекта.