Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия


Необходимостта от изменението на Закона за малките и средните предприятия произтича от противоречието на действащата към момента разпоредба на чл. 4, ал. 7, приета с §34 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона на изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр.17 от 2016 г.). Извършеното с §34 допълнение на разпоредбата със следния текст: „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове“ изменя дефиницията за МСП в противоречие на действащото европейско законодателство.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗМСП създава необходимите условия, за да бъдат преодолени затрудненията, свързани с управлението на европейски средства, чрез установяване на пълно съответствие на националното законодателство с правилата за държавни помощи и в частност Регламент (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия.

Дата на откриване:

16.11.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бизнес среда

Дата на приключване:

16.12.2023 г.

Doklad_do_MS-ZMSPZZ20072023.pdf

ZID ZMSPMEIZZ2023.pdf

Motivi_ZMSPZZ2023.pdf

03-00-511_06-11-2023__1854.30б.2023 ОВ.pdf

Ocenka ZID ZMSP 081123_P2.pdf

 

Добави коментар