Назад

Производителите на безалкохолни напитки и бутилирани води в България са създали над 234 млн. лв. добавена стойност в икономиката на страната за 2022 г.Предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, са създали добавена стойност от над 234 млн. лв. в икономиката на България през 2022 г., което представлява близо 43% от добавената стойност в производството на всички видове напитки и над 1.2% от добавената стойност в цялата преработващата промишленост. Това показва изследване на Института за пазарна икономика за сектора за производство на безалкохолни напитки.

За изминалата година предприятията в сектора за производство на безалкохолни напитки и бутилирани води са допринесли пряко и за публични приходи в размер на около 11 млн. лв. от корпоративен данък, както и над 42 млн. лв. осигурителни вноски и 8.8 млн. лв. данък върху доходите на наетите лица. В допълнение, продажбите на безалкохолни напитки в страната генерират допълнително близо 260 млн. лв. данък върху добавената стойност, платен от крайните потребители.

Целта на проучването е да даде актуална перспектива за ключовите показатели за състоянието и развитието на сектора, като се проучи общото въздействие от дейностите на компаниите върху свързаните отрасли и икономиката на страната.

Предприятията в нашата индустрия осигуряват пряко 4 273 работни места, което представлява 41% от заетостта  в производството на всички видове напитки и близо 1% от заетостта в преработващата промишленост. Инвестираме в развитието на служителите си, като същевременно  се стараем да осигурим и възможно най-високо трудово възнаграждение. През 2022 г. средният годишен размер на заплати е с 33% по-висок от нивата в преработващата промишленост – споделя Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

Въздействието от дейността на предприятията в сектора за производство на безалкохолни напитки и бутилирани води може да се оцени като създадено съвкупно вътрешно търсене в националната икономика през 2022 г. в размер на 860 млн. лв.

Изследването на Института за пазарна икономика показва още, че индустрията на безалкохолните напитки и бутилираните води използва в дейността си местни ресурси на обща стойност близо 528 млн. лв., от които 226 млн. лв. за суровини и материали от български производители, разнообразни външни услуги за 142 млн. лв., както и 46 млн. лв. за придобиване на дълготрайни материални активи. Към тях приспадат и 34 млн. лв. за стоки, както и 79 млн. лв. за заплати и други дейности. Непреките ефекти на генерирано допълнително търсене в икономиката на стопанската активност и вложените ресурси на доставчиците на суровини, материали и услуги, са оценени на 286 млн. лв.

Предприятията в сектора създават продукция за 760 млн. лв., което се равнява на 38% от продукцията в компаниите, занимаващи се с производство на напитки и 1% от продукцията в преработващата промишленост.

За проведеното изследване са използвани отчетните данни от индустрията за 2022 г., когато в българската икономика активно оперират 169 сравнително големи предприятия с основна дейност „Производство на безалкохолни напитки, минерали и други бутилирани води“. Заетостта при тях е средно два пъти по-голяма в сравнение със заетостта в компаниите, произвеждащи всякакви видове напитки и заетостта в преработващата промишленост. Освен това, предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, генерират приходи от продажби от 922 млн. лв. за 2022 г. Това представлява близо 43% от приходите на компаниите, произвеждащи всякакви видове напитки и 1% от приходите за преработваща промишленост в България.