Брой 152 (157), 07-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

България и Румъния: Набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС


България и Румъния обявяват Покана за подаване на съвместни НИРД проекти, акцентиращи върху разработването на иновативни продукти, услуги или процеси във всички технологични области. Очаква се в рамките на проектите кандидатите да разработят продукти, в тяхната допазарна фаза, които имат сериозен пазарен потенциал по отношение на България, Румъния и Европа.

За България Изпълнителна aгенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще осигури достъп до публично финансиране за съвместните проекти.

Условия за допустимост:

  • Кандидатите трябва да включват поне едно румънско и едно българско МСП, развиващо научно-изследователска дейност. Участието на изследователски организации/университети/големи предприятия е допустимо в качеството им на допълнителни участници или подизпълнители, в съответствие с правилата на финансиране на всяка от страните.
  • В проектите могат да участват изследователски организации, университети и предприятия от други държави, но те няма да получат финансиране и съответно трябва сами да осигурят средства за разходите, които предвиждат.
  • Проектът трябва да има очевидно преимущество и добавена стойност като резултат от сътрудничеството между участниците от двете страни (напр. увеличено знание, търговски успех, достъп до научно-изследователска инфраструктура, др.)
  • Проектът трябва да отчита приноса на всеки един от участниците от двете страни и да бъде от съществено значение и за двамата партньори.

 

Всеки кандидат, чийто съвместен НИРД проект отговаря на посочените по-горе критерии, може да подаде проектно предложение в съответствие с националните нормативни разпоредби и действащите правила и процедури.

Подаването на проекти и тяхното одобрение обхваща две фази:

1) Проектните предложения, които отговарят на изискванията на програма Евростарс, трябва да бъдат подадени електронно на следния интернет адрес: http://www.EUROSTARS-EUREKA.eu  не по-късно от 20 септември 2012 г.

Следващият краен срок за подаване на проектни предложения е 4 април 2013.

2) Участниците в одобрени от Групата на високо равнище на програма Евростарс проекти от България и Румъния ще бъдат поканени да подадат заявления за получаване на финансиране в съответствие със съответните национални правила и процедури.

Допълнителна информация ТУК

За контакти: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, тел. 02 9407944; 9407952, e-mail: b.vatashka@sme.government.bgs.evgenieva@sme.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
Особено уязвим е малкият и среден бизнес; изкривяват се условията за равностойна конкурентна среда Още
БТПП: Страната ни се нуждае от 1 милиард евро за наука и иновации
Инвестициите на бизнеса в иновации да се освобождават от данъци Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци
България е сред 12-те държавите членки с най-големи пропуски в управлението на битовите отпадъци Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.
Регистрирано е намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги
Освен за одитори, обучението е и за желаещи да подобряват качеството на преводаческите услуги на своята организация Още