Брой 73 (330), 12-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Той е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с измененията в чл. 118 „Касови бележки и подаване на данни” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 08 март 2013 г. 

Проектът на наредба предвижда промени, които могат да бъдат обособени в следните групи:

  • Прецизира се нормативната уредба по отношение на регистрираните и нерегистрираните по смисъла на ЗДДС лица да регистрират и отчитат извършените от тях продажби в търговски обект и чрез касова бележка от интегрирана автоматизиране система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ;
  • Регламентират се техническите и функционални изисквания към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговските дейност в търговските обекти;
  • Прецизира се реда за регистриране на заредените количества горива чрез електронни системи с фискална памет от данъчно задължени лица, които за целите на независимата си икономическа дейност извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива. Предвид липсата на продажба, при зареждане за собствени нужди, натрупаният оборот се приключва с вид плащане „резерв 2” – „вътрешно потребление“. С регламентирането на това задължение лицата ще предават по установената дистанционна връзка с НАП данни за наличното количество гориво от нивомерните измервателни системи и данни за заредените количества горива;
  • Регламентира се задължението на данъчно задължено лице-доставчик или получател по доставка на течни горива да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях чрез WEB базирано приложение на Интернет страницата на НАП, които се подават с квалифициран електронен подпис. Лицата трябва да  приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срока, предвиден в § 15б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност - до 30 април 2013 г.;
  • Въвеждат се изисквания относно реквизитите на билетите за автомобилен превоз на пътници, издадени от фискално устройство или интегрирана система за управление на търговската дейност. Освен задължителните реквизити, предвидени за фискалния и системния бон съгласно чл. 26 от наредбата, билетите трябва да съдържат и реквизитите по чл. 39,  ал. 2 от Закона за автомобилните превози. Лицата, които извършват автомобилни превози трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31.12.2013 г.;
  • Въвежда се промяната в компетентната институция, която регистрира сервизните фирми. Регистърът ще се води от Българският институт по метрология;
  • Намален е броя на протоколите за демонтаж, които издава сервизната фирма от четири на три, като отпада задължението на лицата да предоставят екземпляр от протокола за демонтаж на БИМ;
  • Създава се задължение за лицата, въвеждането в експлоатация на фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност да се извършва след попълване на заявление по образец, с цел избягване на злоупотреби, свързани с въвеждането в експлоатация на фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност без знанието на лицето.

Предвидените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства за по-голямата част от лицата няма да доведат до допълнителни финансови тежести. Част от задължените лица ще трябва да направят минимални разходи за издаване на квалифициран електронен подпис. От направените промени няма да възникне необходимост от допълнителни бюджетни средства за Националната агенция за приходите. Средствата необходими за реализацията на промените ще бъдат в рамките на утвърдения й бюджет.

Обществените консултации продължават до 25 април 2013 г.

Коментари ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с германска икономическа делегация
Делегацията е на посещение у нас във връзка с 20-годишния юбилей на немската икономика в България Още
БТПП обяви процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки“
80% от работата в строителния бранш идва от търгове, а 90% от тях са по европрограмите Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът на България за ЕС през януари се увеличава с 16.8%
Основни търговски партньори са Германия, Италия и Гърция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Свързан е с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с измененията в ЗДДС, в сила от 8 март 2013 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
112 договора в енергетиката са разсекретени и публикувани на сайта на МИЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалният диалог в Европа е подложен на натиск, според нов доклад на ЕК
Потенциалът за решаване на проблеми, който социалният диалог има, може да помогне за преодоляване на настоящата криза Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Екофорум за Югоизточна Европа – управление на отпадъци, рециклиране, енергийна ефективност, зелена енергия и интелигентни сгради
29-31 май 2013 г., София, Интер Експо Център, организатор Виа Експо Още