Брой 178 (1442), 18-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Оперативна програма „Добро управление“ предоставя над 5 млн. лв. за по-ефективно управление


Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява три нови процедури за кандидатстване в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Процедурите са по приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ и са на обща стойност 5 050 000 лв.:

  • Процедура BG05SFOP001-2.005 „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ с допустим кандидат Народното събрание на Република България и максимален бюджет 1 500 000 лв. Целта на процедурата е да се повиши ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз (ЕС) в българските закони; да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с тази дейност и във връзка с оценката на въздействието на законодателството, както и да се подобри качеството на институционална комуникация при транспонирането на правото на ЕС в българските закони. Срокът за кандидатстване е: 31.12017 г., 18:00 ч.
  • Процедура BG05SFOP001-2.007 „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 900 000 лв. Целта на процедурата е подобряване на качеството на административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване. Допустим кандидат по процедурата е Администрацията на Министерския съвет, която може да подаде проектно предложение в срок до: 12.2017 г., 18:00 ч.
  • Процедура BG05SFOP001-2.008 „Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“ с бенефициент: Агенцията по обществени поръчки и общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 2 050 000 лв. Целта на процедурата е да бъде извършен цялостен независим функционален преглед и оценка на ефективността на националната система на обществените поръчки, включително анализ на капацитета на Агенцията по обществени поръчки (АОП), отчитайки нейното централно място в системата и да бъдат отправени препоръки за подобряване на нейното функциониране. Проектното предложение може да бъде подадено най-късно до:12.2017 г., 18:00 ч.

 И по трите процедури е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Насоките за кандидатстване заедно с приложенията към тях са публикувани в ИСУН 2020:

„Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“

„Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“

„Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“

както и на Единния информационен портал:

„Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“

„Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“

 „Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица
Международен форум 16 +1 - Китай и Централна и Източна Европа
Основен акцент - развитие на отраслите, които могат да повишат стокообмена Още
Проектът „КРОС“ на БТПП приключи успешно, 4 месеца предсрочно
944 безработни лица бяха обучени в ключова компетентност „Управление на промяната” Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Перм и Бургас имат потенциал за ползотворни партньорски връзки
Бизнес делегация от Пермски регион се запозна с икономиката и инфраструктурните предимства на Бургас Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-руски бизнес форум
28 септември от 10 часа, Пловдив, Парк Хотел Санкт Петербург Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Движещата сила зад икономическия растеж отдавна не е потреблението на домакинствата
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ФИНАНСИ
НАП изпраща писма до фирми със значителни касови наличности
Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Добро управление“ предоставя над 5 млн. лв. за по-ефективно управление
Три нови процедури по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Турция подписаха протокол за сътрудничество в областта на земеделието
Двете страни изразиха желание за подобряване на отношенията и сътрудничеството в областта на селското стопанство и храните Още