Брой 49 (54), 09-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България

Променени са изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/5-01/2008

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява конкретните бенефициенти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007-2013г”., че са направени изменения на изискванията по горе посочената схема, на основание Заповед № РД 02-14-549/07.03.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Коригираните Изисквания за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu в секция Кандидатстване/Актуални схеми, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП консултира с фирмите проект на промени в ЗУТ, вменяващи им допълнителни задължения
Покана за участие в анкетно проучване Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
На 26 март започва прием по мерки 122, 141 и 142 от Програмата за развитие на селските райони
Заявления ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие" Още
Променени са изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/5-01/2008
Отнася се за бенефициенти по схема "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка….. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенцията по заетостта продължава набирането на строителни работници за работа в Израел
Желаещите трябва да притежават диплома за завършено професионално образование и най-малко 3 г. доказан професионален опит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектните облигации - начин на финансиране на инфраструктурните проекти в ЕС
ЕК предлага до 2014 г. да се използват 230 млн. евро от европейския бюджет, с които да се привлекат до 4,6 млрд. евро инвестиции в инфраструктура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за бизнес възможностите в Хонконг