Брой 16 (2022), 23-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Европейската комисия одобри промяна на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.


Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 109 от 9 януари 2020 г. версия 3.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Основната промяна е свързана с преразпределяне на резерва за изпълнение в размер на общо 14 112 094 евро или 27 600 856,81 лв. от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ (финансирана от ЕФРР) към Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ (финансирана от ЕСФ), във връзка с осъществения преглед на изпълнението на етапните цели на приоритетните оси на програмата . Добавена е нова дейност със съответните индикатори в Приоритетна ос 2, а други стойности на индикаторите са повишени в съответствие с преразпределението на резерва.

Чрез тази промяна ще се подкрепи реформата за модернизация на системата за управление на висшите училища, изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот и широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение. В допълнение са актуализирани и прецизирани някои от индикаторите на програмата, което ще позволи по-адекватно и реалистично измерване на ефектите от изпълнение на ОПНОИР и ще подобри процеса на нейното изпълнение.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели
Представяне на приоритетите за 2020 година Още
В БТПП започнаха срещи с държавни контролни органи
Активизиране на усилията за осигуряване на по-конкурентна среда, ограничаване на нелоялната конкуренция и защита на потребителите Още
Покана за двустранни бизнес срещи по време на Hannover Messe 2020 - изложение за индустриалния сектор
20 и 24 април 2020 Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри промяна на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Подкрепа за изграждане на ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Определяне на срокове на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа
Европейците с по-добра възможност да споделят мнението си за действията на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“
19 февруари от 9:30 часа в Capital Fort (бул. Цариградско шосе 90, София) Още
Търговски мисии в Турция, февруари-март 2020
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още