Назад

250 хил. лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец май и юни т.г. по процедура BG16RFOP002-2.089


5 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 250 000,00 лв. са сключени с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., през месец май и юни 2022 г.

В изпълнение на законовите разпоредби, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган по ОПИК, публикува следния „Списък на операциите“, съгласно приложимото европейско законодателство.