Брой 41 (1553), 27-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП „Енергийна ефективност в периферните райони-2”


В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Процедурата ще се реализира като процедура на подбор на проектни предложения съгласно чл.2, ал.1 от ПМС №162/05.07.2016 г. Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение и е насочена към надграждане на резултатите от изпълнението на първата процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“. С оглед постигане на целите и индикаторите на ОПРР 2014-2020, както и на националните цели и усилия за ефективно използване на енергийните ресурси, се предвижда чрез процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2” да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез подбор на проектни предложения с оглед постигане в най-голяма степен на целите и индикаторите на ПО 2 на база на очаквана икономия на енергия и ефективност на инвестицията.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 16.03.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg .

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван на официалната страница на ОПРР 2014-2020- www.bgregio.eu в подменю "Актуални процедури" на "Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020"

НОВИНИ ОТ БТПП
Глобален форум GS1 2018 се провежда в Брюксел
Big Picture, GS1 Cloud и други стратегически теми – във фокуса на форума Още
БФБЛ връчи своите престижни отличия за отговорен бизнес
Председателят на БТПП Цветан Симеонов е член на журито Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ИА ГИТ напомня на работодателите да съобразят условията на труд с предупрежденията за опасни метеорологични условия
Да се предприемат съответните мерки за минимизиране на риска Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
8 вмарт 2018 г., зала „Средец“, София Хотел Балкан Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Дискусия за новото райониране на страната
МРРБ представи три варианта за деление на страната – с шест, пет и четири района Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
За продължаване на инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Производствените цени в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. намаляват с 4.7%
Продукцията от растениевъдството поевтинява със 7.5%; животновъдната поскъпва с 8.9% Още