Брой 120 (377), 24-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

МИЕ ще подготви втора версия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"


Съществува риск 90 млн. евро по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." да бъдат изгубени. Тридесет милиона евро са от средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Той представи политиката на МИЕ за гарантиране на успешното използване на средствата по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.".

С цел минимизиране на загубата на средства в дългосрочен план, новото ръководство на МИЕ и Управляващият орган планират ускоряване на процесите по оценка на проекти и сключване на договори за безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо съгласуване на документи, разясни министър Стойнев и добави, че изпълнението на всички създадени финансови инструменти в рамките на инициативата JEREMIE се проследява внимателно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.

В отговор на актуален въпрос министър Стойнев предостави информация и за конкретното състояние на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.". Резултатите за средата на 2013 г. са неубедителни, посочи той. Към 31.05.2013 г. процентът на сертифицираните от Европейската комисия средства по Приоритетна ос 1 "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" са в размер на 4.19%. По тази ос се финансира разработване и внедряване на иновации. Тя се радва на широк интерес от страна на бизнеса, но поради неуспешен мениджмънт стойността на сертифицирани разходи е изключително ниска, допълни Стойнев. По приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда" са сертифицирани (одобрени) 26.62% от средствата. Извършен е анализ, като е констатирана необходимост от отстраняване на пропуски в мениджмънта, които да улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна на фирмите.

Министър Драгомир Стойнев представи в пленарна зала и информация за подготовката на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Според него, въпреки проведените консултации и работни срещи, предишното ръководство на Управляващия орган е провело само едно заседание на Тематичната работна група за одобряване на Концепция за оперативната програма. Получени са забележки от страна на бизнеса, който ще бъде и пряк ползвател на средствата от ОП "Иновации и конкурентоспособност", но тези сигнали не са отразени, категоричен бе Стойнев. Според него по този начин е допуснато напрежение между Управляващия орган и заинтересованите страни, като е бил нарушен диалогът и е липсвала обратна връзка.

С встъпването си в длъжност новото ръководство на МИЕ и Управляващият орган стартира нов диалог с цел постигане на единно разбиране по представените от страна на бизнеса и браншовите организации становища. Целта е по-пълно отразяване на действителните нужди на българската икономика при разработването на новата оперативна програма.

Министърът каза още, че след проведените разговори и постигнати договорености, е взето решение да бъде разработена втора версия на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Тя ще бъде представена за обсъждане на второто заседание на Тематичната работна група в края на м. юни 2013 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът на председателите обсъди и актуализира предложения за подобряване на икономическата среда
Сред обсъжданите теми бе и участието на БТПП в проект „Нови възможности за моето бъдеще“ Още
БТПП подготвя пакет от услуги, ориентирани към руските компании
Целта е да бъдат подпомогнати с информация при осъществяване на инвестиционни намерения у нас Още
Покана за участие в Българо-украинска конференция
Перспективи и нови възможности за бизнес в контекста на създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна Още
Предстои Българо-китайски бизнес форум в София
Формулирането на стратегии за износ на висококачествени продукти от България за Китай е сред целите на форума Още
Започва работна среща по проект DIHK-CEFTA
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Институтът за пазарна икономика представи регионалния профил на Хасковския регион
Анализът включва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МИЕ ще подготви втора версия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"
Министерството стартира нов диалог с цел по-пълно отразяване на представените становища от страна на бизнеса и браншовите организации Още
Оперативна програма „Добро управление“ – възможност за участие в обществени поръчки, през следващия програмен период
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Системата за електронни услуги на Министерството на регионалното развитие стартира в реална среда
Внедрен е и електронен публичен регистър на издадените предварителни разрешения за строеж в свлачищни райони Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Измерване на институционалната конкурентоспособност в Европа*
Индексът, измерващ институционалната конкурентоспособност, е съставен от редица компонентни фактори, разделени в няколко основни области Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство