Брой 220 (225), 12-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Сключване на допълнителни споразумения с бенефициентите по процедура „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”


Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г.) за допустима промяна на  Приложение Б (Бюджет) към договорите за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на допълнителни споразумения след подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите.

Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г. дава възможност да бъдат направени изменения на  Приложение Б (Бюджет) – количествено-стойностните сметки от бюджетни редове 2 „Разходи за строителство, свързано с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ и/или 3 „Разходи за строително-монтажни работи, свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“, както следва:

  • когато Договарящият орган е одобрил разходи по бюджетен ред 1 - „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори“;
  • когато Договарящият орган не е одобрил разходи по бюджетен ред 1 - „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори“, но в проектното предложение е посочено, че инвестиционният проект ще бъде изготвен след сключване на договора за безвъзмездна помощ.

С оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите по посочената процедура, които уведомят ДО и мотивирано обосноват необходимостта от прилагане на изменението, ще се сключват допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ след представяне на одобрен технически проект, съдържащ документацията по чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, актуализирана количествено-стойностна сметка като част от техническия проект и разрешение за строеж, издадено след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес етиката - основен принцип за устойчива бизнес среда
БТПП с приетия още през 1994 г. Кодекс по етика насърчава етични бизнес практики и изграждане на коректни и отговорни бизнес отношения Още
Българска бизнес делегация ще придружава министъра на външните работи Николай Младенов в Алжир
Ще се проведе двустранен бизнес форум с участие на алжирски компании Още
Новият търговски представител на Тайланд посети БТПП
Части и компоненти за компютри, ориз, пакетирани морски продукти са потенциални позиции във вносната ни стокова листа от Тайланд Още
Покана за участие в дегустация на български вина в Посолството на България в Индия
Инициативата е поредна стъпка към насърчаване търговията с Индия и навлизане на качествени български продукти на индийския пазар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират преговорите с ЕК за еврофинансирането на България в периода 2014-2020 г.
Среща на високо равнище между представители на българското правителство и генералните дирекции на ЕК Още
Сключване на допълнителни споразумения с бенефициентите по процедура „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Известни личности от Европа призовават европейските лидери да подкрепят „Еразъм“
Настояват инвестициите в сферата на образованието и обучението да заемат централно място в отговора на Европа по отношение на кризата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция „Предизвикателствата пред България за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци"