Назад

Проучване на нуждите от кадри със средно и висше образование в България


Оценките на бизнеса: повишаване на качеството на образованието, на придобиваните компетентности и умения, които да отговарят на обществения интерес и нуждите на пазара на труда

Българската търговско-промишлена палата за поредна година,  проведе анкетно проучване сред членовете си, свързано с оценка на необходимостта от кадри със средно и висше образование, както и индикации относно липсата на определени умения сред завършващите ученици и студенти. Важен въпрос от анкетата е свързан с оценка на необходимостта от  квалифицирани кадри с висше образование и съответните области и специалности. Изследването ежегодно представя ситуацията сега и в перспектива, относно текущите потребности и предизвикателства на пазара на труда и  в обучението на кадри, както и тясната им връзка с нуждите и изискванията на бизнеса. Анкетата беше  проведена в началото на февруари, обобщавайки отговори на  компании  от различни сектори на икономиката в България.

Данните от анализа са изпратени и до Министерство на образованието и науката, като част от процедурата относно дейностите по определяне и утвърждаване на броя на приеманите  за обучение студенти и докторанти  в държавните висши училища на Република България  за учебната 2024/2025г.

Най-сериозна липса на професионални кадри  и необходимост от увеличаване на броя на обучаващите в държавните висши училища се отчитат в техническите науки със съответните специалности. 86% от  фирмите в анкетата са маркирали именно там интерес,   следвани от  интерес за  обучения на студенти в природни науки, математика и информатика и  др.

Резултатите от изследването, подчертават отново тенденцията за липса на ключови професионални умения сред завършващите кадри. През последната година се наблюдава все по-ниска степен на придобивани компетентности, липса на практически и комуникационни умения, както и необходимостта от повишаване на придобиваните базисни икономически познания. Тези изводи насочват вниманието към необходимостта от подобрение на образователните програми и подготовката на учениците за успешно стартиране в професионалния живот, както и засилване връзката на бизнеса и образованието чрез различни форми като дуално обучение, стажове и т.н. Фирмите също така посочват: липса на трудови навици и мотивация,   недостатъчни умения за работа в екип,  недостатъчен интерес към професионалните им ангажименти като водещи предизвикателства  в уменията и знанията при завършващите средни и висши кадри.

Пълните резултати от проучването тук