Заявяване на адрес за кореспонденция в регистър БУЛСТАТ


Промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 25 февруари тази година, регламентираха възможността лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и физическите лица - осигурители, вписани в регистър БУЛСТАТ, да заявяват избран от тях адрес за кореспонденция. Това съобщават от Агенцията по вписванията.

Попълва се заявление по образец (може да бъде изтеглено от тук) и към него се прилага декларация по чл. 9, ал. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ. В случаите, в които заявлението не се подава лично, се прилага нотариално заверено пълномощно.

Заявлението и приложенията към него може да се подадат в службите по регистрация или онлайн на адрес: support_bulstat@registryagency.bg, подписани с електронен подпис.

Заявление Булстат