Брой 197 (1209), 13-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

ТПП – Търговище работи по проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“

Търговско-промишлена палата – Търговище e в процес на реализация на проект  „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“* по програма Еразъм +.

ТПП – Търговище е водещата организация, в консорциум с три професионални гимназии, подготвящи кадри, релевантни за сектор туризъм от област Търговище - Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово, Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“ гр. Търговище, Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ гр. Търговище. В отговор на целта на програма „Еразъм +“ за изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността ТПП – Търговище се насочи към тази тема за обмен на мениджъри, преподаватели и наставници, като обединение. По този начин ще може да се съвмести натрупания опит от всеки партньор, да се доразвие и обогати с иновативни форми и да се предостави за ползване и от други организации.

Основни цели, които се поставят пред проекта, са:

• засилване на сътрудничеството между света на образованието, обучението и бизнеса в областта на туризма в региона с цел подобряване нивото на ключовите компетентности и умения;

• повишаване на сътрудничество между доставчиците на образователни услуги и заинтересованите страни от региона за повишаване на качеството в областта на иновациите и интернационализацията на образователните и обучителните институции за туризма;

• повишаване на осведомеността за Европейското пространство за учене през целия живот, за възможностите за реформи в политиките на национално ниво и модернизацията на системите за образование и обучение;

• разширяване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между образователните институции и подкрепящите ги организации;

• подобряване на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство на участниците в обмена.

Бенефициенти по проекта ще бъдат 12 лица: мениджъри, преподаватели и наставници на Консорциума от организации. Участниците ще разполагат с добра професионална подготовка, опит във водене на обучения и стажове, активно контактуващи с представители на туристическия бранш, организатори на обучения на кадрите в професионалното направление и обучения за начинаещи, но с обективна нужда от усвояване на иновативни методи за преподаване в областта на туризма.

Мобилностите ще представляват участие на един поток в обмен на опит и наблюдение на дейности по обучение в рамките на 7 работни дни със заетост от 8 часа на ден, което ще се реализира през пролетта на 2017 г. Приемаща организация в Италия, гр. Сполето е Биологична ферма “Патриче”.

Успешната реализация на проекта ще създаде устойчиви възможности за интелектуално и личностно развитие, подобрени знания и умения, придобити компетенции за прилагане на иновативни практики за обучение в сферата на туризма. В дългосрочен аспект всички участници от Консорциума ще се включат активно в прилагане на придобитите компетентности при организиране на обучителни дейности.

Всичко това е начало на последващи международни партньорства, което за регион Търговище е нова възможност за пренасяне на европейски опит, който ще повлияе на всички сектори на обществения живот.

-------------------------
* Пълният идентификатор на проекта е: 016-1-BG01-KA102-023537 „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“ по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2016“
Взаимодействие между публичния и частния сектор в областта на ЗБУТ Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Търговище работи по проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“
По програма Еразъм +, с цел изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Стандартите изграждат доверие Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е стратегията за развитие на научните изследвания
Изграждането на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнеса - един от акцентите в документа Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
EUIPO публикува нова студия за сектор „Фармацевтична индустрия”
Изследвано е негативното влияние на контрафакциите върху легитимния бизнес Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенция по вписванията
Агенцията не изпраща документи с наложен платеж Още